Currently browsing category

agriculture

includes livestock, fisheries

Food security ken nutrition program idiay Kalinga

BAGUIO CITY — Ti Ag-agama Western Uma ket maysa kadagiti tallo (3) a barangay a mangbukbukel iti Tribu ti Uma iti munisipyo ti Lubuagan, Kalinga. 87 a bubong/pamilya idi panawen a simrek ti Montanyosa Relief and Rehabilitation Services (MRRS) idi ken Cordillera Disaster Response and Development Services (CorDis-RDS) itatta ken nagbalin a 99 a bubong/pamilya iti agdama.

Magsasaka ng CV iginiit subsidyo sa mais at palay

CAUAYAN CITY, Isabela — Iginiit ng mga lider magsasaka ng Danggayan dagiti Mannalon iti Isabela (Dagami) kay Gob. Faustino Dy sa dialogo noong Disyembre 1, 2017 sa Cauayan City ang pagbigay ng subsidyong dalawang piso sa presyo ng mais at palay direkta sa mga magsasaka at ng iba pang tulong tulad ng mechanical dryers na abot kaya ng mga magsasaka ang panggatong.

Dayalogo ng mga magsasaka sa komersyante-usurero, tagumpay

SAN MARIANO, Isabela — Nagtagumpay ang mahigit pitong daang magsasaka ng Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (Dagami) sa dayalogo sa 12 na komersyante-usurero dito noong Nobyembre 11 para sa pagpapababa ng interes sa pautang, hindi pagpatong ng interes sa panahon ng kalamidad at iba pang kahilingan.

Commentary: The woes of corn farmers in Ifugao

Corn production is one of the main livelihoods of Ifugao Farmers. Due to poor government irrigation services, unirrigated and idle lands are turned into corn production farms since it doesn’t need much water to maintain. However, a farmer must invest in high prices of farm inputs such as hybrid or GMO seeds, weedicides, herbicides, and chemical fertilizers.

Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”

Tuloy ang laban sa mataas na upa sa San Mateo

SAN MATEO, Isabela – Mariing tinututulan ng 26 pamilyang kasamak ang papatinding pagsasamantala sa kanila ng magkakapatid na panginoong maylupang ng angkan dela Cruz sa 29 ektaryang palayan sa Brgy. Villa Cruz, dito.

Mannalon nagprotesta iti uneg ti NTA

VIGAN CITY — Awan nabalinan dagiti guardia ti Candon City Hall ken National Tobacco Administration (NTA) iti sango ti unget ti 80 a mannalon a nagmartsa ken simrek iti opisina ti ahensia ti tabako idi Oktubre 25 ti agsapa.

Missing a day or two for farmers

BAGUIO CITY — For farmers, every day is important in the agricultural cycle. However, for some, there are things worth sacrificing a day or two from the farm.

Tradition as resistance

BAGUIO CITY — In the remote village of Binasaran in Malibcong, Abra, we will find a community that has survived their every day by keeping close to their traditions. An apparent resistance to costly and damaging commercial farm inputs, they practice organic farming in their village as a way of ensuring food security.

Golden Rice, tutulan

GAMU, Isabela — Nagtipon ang iba’t-ibang organisasyong magsasaka sa Isabela at siyentista mula sa Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng agrikultura (Masipag) upang pag-usapan ang bantang field testing sa 200 ektarya ng kontrobersyal na binhi na Golden Rice sa San Mateo, probinsya ng Isabela.

Statements: Ibutaktak ti kinaulbod ken panagtraydor ti NTA ken ti presidente ti NAFTAC

Nairut a konkondenaren ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) ti nalimed a panangisayangkat ti negosasyon para iti floor price ti tabako iti tawen 2018-2019. Saan pulos nga inpakaamo ti National Tobacco Administration (NTA) ken iti National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives (NAFTAC) kadakami a mangibagi kadagiti mannalon a nakipaset iti National Tobacco Tripartite Consultative Conference (NTTCC) idi Setyembre 6 idiay Quezon City.

Magsasaka nanawagang itaas ang presyo ng tabako

MANILA — Naglunsad ng kilos protesta ang halos 100 magsasaka ng tabako mula sa rehiyon ng Ilocos sa pangunguna ng Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) noong Setyembre 6 sa National Tobacco Administration central office sa Quezon City kung saan nagaganap ang National Tobacco Tripartite Consultative Conference (NTTCC).