Currently browsing category

agriculture

includes livestock, fisheries

Pannakalugi ti mannalon ti tabako, agturong panagbaringkuas

BAGUIO CITY – Saksakbayanen dagiti mannalon ti tabako ti posible a panakalugida iti panaglukat ti linakoan ti tabako. Kuna ti Solidarity of Peasants Against Exloitation (Stop Exploitation) nga adu manen kanyada ti posible a malugi ken mailumlom ti utang gapu ti nababa a presyo ti produktoda.

Didigra manipud ti todo, moratoryum kiddaw ti mannalon

CANDON CITY, Ilocos Sur — Kadawyan a maragsakan ti mannalon nu sumangbay ti todo. Para iti lugar a nakirang iti danum kas ti Ilocos Sur, pagyamanan dagiti agmulmula ti dam-eg nga ipaay daytoy. Ngem sabali ti narikna dagiti mannalon iti Narvacan, Sta. Maria ken Burgos iti bigla a panagbukbok ti todo idi malem ti Pebrero 27.

Mannalon ti Cabugao, nagpiket iti PARO Ilocos Sur

VIGAN CITY — Nagpiket ti nasurok 20 a kameng ti Alyansa dagiti Kumpang ti Cabugao (Alkumpac) iti Provincial Agrarian Reform Office (PARO) idi Pebrero 26. Dagiti mannalon ket naggapu iti Barangay Bato ken Lipit ili ti Cabugao ken benepisyaryo ti Certificate of Land Tranfer (CLT). Protprotestaranda ti nabuntog nga aksyon ti PARO iti indatagda a petisyon kasilpo iti riri iti daga a suksukayenda.

Ilocos farmers say “Tarzan” attack most destructive

CANDON CITY — Farmers from Sta. Catalina, Ilocos Sur continue to bear the diamond back moth (DBM), Plutella xylostella (L.) outbreak that destroyed hectares of cabbage and cauliflower, the main cash crop in the municipality. The infestation of the insect, locally known as “Tarzan” was reported in December 2017. Occurrence of the pest in the municipality has been recorded every other year.

Food security ken nutrition program idiay Kalinga

BAGUIO CITY — Ti Ag-agama Western Uma ket maysa kadagiti tallo (3) a barangay a mangbukbukel iti Tribu ti Uma iti munisipyo ti Lubuagan, Kalinga. 87 a bubong/pamilya idi panawen a simrek ti Montanyosa Relief and Rehabilitation Services (MRRS) idi ken Cordillera Disaster Response and Development Services (CorDis-RDS) itatta ken nagbalin a 99 a bubong/pamilya iti agdama.

Magsasaka ng CV iginiit subsidyo sa mais at palay

CAUAYAN CITY, Isabela — Iginiit ng mga lider magsasaka ng Danggayan dagiti Mannalon iti Isabela (Dagami) kay Gob. Faustino Dy sa dialogo noong Disyembre 1, 2017 sa Cauayan City ang pagbigay ng subsidyong dalawang piso sa presyo ng mais at palay direkta sa mga magsasaka at ng iba pang tulong tulad ng mechanical dryers na abot kaya ng mga magsasaka ang panggatong.

Dayalogo ng mga magsasaka sa komersyante-usurero, tagumpay

SAN MARIANO, Isabela — Nagtagumpay ang mahigit pitong daang magsasaka ng Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela (Dagami) sa dayalogo sa 12 na komersyante-usurero dito noong Nobyembre 11 para sa pagpapababa ng interes sa pautang, hindi pagpatong ng interes sa panahon ng kalamidad at iba pang kahilingan.

Commentary: The woes of corn farmers in Ifugao

Corn production is one of the main livelihoods of Ifugao Farmers. Due to poor government irrigation services, unirrigated and idle lands are turned into corn production farms since it doesn’t need much water to maintain. However, a farmer must invest in high prices of farm inputs such as hybrid or GMO seeds, weedicides, herbicides, and chemical fertilizers.

Ipagtagumpay ang tunay na reporma sa lupa — Danggayan

TUGUEGARAO CITY — Nagsama-sama ang 300 magsasaka, noong Oktubre 22-23, mula sa iba’t-ibang organisasyon at probinsya ng Cagayan Valley para ipagdiwang ang Linggo ng Magsasaka. Tangan ang panawagang “Agkaykaysa! Iballigi ti Pudno a Reporma Iti Daga!”

Tuloy ang laban sa mataas na upa sa San Mateo

SAN MATEO, Isabela – Mariing tinututulan ng 26 pamilyang kasamak ang papatinding pagsasamantala sa kanila ng magkakapatid na panginoong maylupang ng angkan dela Cruz sa 29 ektaryang palayan sa Brgy. Villa Cruz, dito.