Currently browsing author

emendator

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa Pampanga karatig ng Bacolor
6 bayan sa dulong-hilagang Cagayan
13 abakada (Eng)
14 mataas na degree sa Business Admin (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 iligaw, lituhin (Ilok)
9 mainis, mayamot (Ilok)
15 populasyon (Eng)
16 nakatagilid, nakahilig (Eng)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 mainis (Ilok)
7 bayan sa Surigao del Norte karatig ng Placer
14 makaskas, unti-unting mabakbak (Eng)
15 tradisyunal na asosasyon sa US para sa karapatang pantao (Eng abbrev)

Burburtia Krokis

ACROSS
1 hindi tama (Tag)
5 bayan sa Pangasinan karatig ng Benguet at N. Vizcaya (2 salita)
15 halaman na nagluluwal ng hibla’t inulid (Pil)
17 pampaalis ng masamang amoy (Eng)

Makan a la Pinoy: Ensalada a paria

Napait ngem nabaknang iti phytonutrients kas ti dietrary fiber, mineral, bitamina ken anti-oxidants. Maaw-awagan a plant insulin a mangpababa ti blood sugar lever iti type-2 diabetes.

Burburtia Krokis

ACROSS
1 bayan sa silangang Masbate
9 taga-Denmark (Eng)
13 akala (Pang)
14 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

Itultuloy ti dangadang ti umili ti Kordilyera

BALBALAN, Kalinga ― Nadumaduma a simbaan ti nagpanawagan kadagiti umili, nangruna kadagiti agtutubo ken kameng ti simbaan nga ituloy ti dangadang para iti karbengan iti bukod a panggeddeng, panangsalaknib iti biag ken dayaw, ken pudno a kappia.