Poetry: Sana’y Magising kayo

Ni RENE BOY ABIVA
www.nordis.net

Mantikang malansa
toyong nakakatoyo.
Sukang nakakasuka
ketsap na ‘alang pangarap.
Pambulag sa mata
pambusal sa tainga.
Pang-aliw sa bunganga
upang mga toto’y ‘di mag-alsa.

Ngunit ‘tong si Aling Leticia’y anong tapang at nag-alsa.
Itinindig n’ya at iba pa ang payak na barikada.
Malao’y bakit ganoon ang iginawad na gantimpala
‘sang malakas na hampas ng batuta
ang ibinigwas ng gwardiya
sa kanyang kulubot na mukha.
Tuhod niya’y dagling nanghina
sumubsob at inakay ng kapwa manggagawa.
Siya’y duguan.
Duguang humandusay sa kalsada.

Nais kong tanungin ang madla
kung ano ba ang kasalanan ni Aling Leticia at iba pa.
Ano?!
Dahil ba sa sila’y nagwelga?!
Bakit, ‘di ba kayo nakikinabang sa bunga ng mga welga?

At sa mga gwardiya ng NutriAsia,
‘ala ba kayong Ina o Lola?
Bakit n’yo ‘to nagawa kay Aling Leticia?
Ano bang kasalanan ng matanda,
dahil ba sa isa s’yang welgista?!

O baka naman gaya na rin kayo ng mga Pulis
na kasama sa pinirmahang kontrata ang tumugis?

At kung gantihan kayo ng tadhana o ng mga inamis,
iiyak-iyak kayo at hangga’t maari’y ayaw n’yong matugis.
Doon pa lamang kayo matututong magsumamo
sa oras na hatulan kayo ng tunay na may-ari ng mundo!

Mag-isip-isip sana kayo.# nordis.net

Agosto 1, 2018
Lunsod ng Queson, Maynila

Share

Leave a Reply