Makan a la Pinoy: Kabkab

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Saan a kas ti pampanunotenyo, daytoy a kabkab ket saramsam a sitsaron a balanghoy (cassava crackers) dagiti Leyteño. Sitsaritsit wenno saritsit ti awagda idiay Davao del Sur, kiping idiay Camiguin, Misamis; burikit iti Zamboanga del Sur ken piking iti Palawan.

KABKAB. Naiprito a cassava crackers. Photo ni Brenda S. Dacpano

Ti kabkab ket manipud iti ginadgad a balanghoy wenno kamoteng kahoy. Matimplaan daytoy ti bassit nga asin ken asukar ken mai-blender. Ti sangakutsara a mixture ket maipidas iti naingpis iti bulong ti saba ken mapasengngawan agingga medio klaro wenno translucent. Maibilag wenno mapaanginan tapno agmaga agingga nasikkil. Mabalin nga agbayag ti kabkab uray iti mano a bulan.

Iluto daytoy iti agburburek a mantika iti sumagmamano laeng a segundo wenno agingga medio brown ti kolorna. Kadawyan a mapatedtedan iti latik wenno getta ti niog a nailuto iti asukar wenno tagapulot. Mabalin met nga iyaramidan ti Mexican salsa a bulong ti cilantro, kamatis, sibuyas ken avocado a naiw-iwa iti napino. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.