SB ti Pasil kinondenar ti CPDF-Kalinga

Ni SHERWIN DE VERA
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Iti maysa a pabalaak idi Mayo 25, kinondenar ti Cordillera Peoples Democratic Front iti probinsia ti Kalinga ti Sangguniang Bayan ti Pasil iti panangputar daytoy ti maysa a resolusyon a mangkidkidaw ti pannakaipatakder ti detatsment ti army. Karaman pay ti nasao a resolusyon ti panangiparit ti panagserrek dagiti non-government organizations (NGO) kadagiti komunidad ti nasao nga ili.

Kuna ni Daniel LN Gibon, tagapagsaita ti grupo a maysa daytoy a “pananglipit ken saan a panangbigbig ti karbengan” dagiti agindeg iti Pasil, ket mamati isuda a “ginagara ti SB Pasil nga iayaramid ti resolusyon” tapno maipatungpalda dagiti makadadael ken madi a panggepda iti umili.

“Paboranna ti panagraira ti ranggas militar wenno militarisasyon iti amin a baryo ti Pasil, isunga saan a makaumili daytoy a resolusyon,” kinunana.

Patien ti CPDF a panggep ti resolusyon nga isigurado dagiti panagserrek ken panakaipatungpal dagiti makadadael ken manangurimes a proyekto ti dadakkel a kompanya ken lokal a negosyante babaen ti presensia ti militar ken pulis.

Segun iti pablaak, ti Pasil River Hydro-Dam Project A-B-C, Pasil Geothermal Project, Makilala Mining ken National Greening Program ti mano kadagiti proyekto a nakatuding a maipatungpal iti munsipyo.

Inpunto ni Gibon a ti panangipasdek ti detatsment iti uneg ti ili ket maikaniwas iti linteg ti gubat ta maikabil ti peggad dagiti sibilyan. Bayat a maisupadi ti panggep a panangpadur-as ti partisipasyon ti umili ti panangiparit kadagiti NGO ken organisasyon ti umili iti lugar.

“Ti panangiparit iti panagserrek dagiti NGO, ket lappedan na ti panagdur-as ti tunggal barangay ken dagiti serbisyo a pangkagimongan. Gaputa ti NGO ket kadua met lang ti gobyerno kadagiti programa ken proyekto iti panangpadur-as iti kada barangay,” kunana.

Inawagan ni Gibon ti umili nga ibutaktak ken supiatenda ti panggep ti SB bayat a kinaritna dagiti kameng ti konseho a waswasen ti nasao a resolusyon.

Bayatanna, binabalawna ti panggep dagiti nabatbati a kameng ti Cordillera Peoples Liberation Army (CPLA) a gundawayan ti panangipaay ti gobierno iti pondo para kadagiti proyekto manipud ti programa a Payapa at Masaganang Pamyanan (PAMANA) ti Office of the Presidential Adviser on the Peace Process.

Partikular a ninaganan ti tagapagsarita ti CPDF-Kalinga ni Conrado Dieza, maysa kadagiti mangakaklon ti panangidaulo ti CPLA. Iti nasapsapan a pasamak, binabalaw ti padana a mangakakalon ti panangidaulo ti CPLA a ni Michael Suggiyao ni Dieza gaputa iti panagpammarang na a tserman ti grupo ken kadagiti iligal nga aramidna. Ti sinao ni Suggiyao ket kasilpo ti panangikarukrak ni Dieza iti suporta ti programa ni Duterte iti salinong ti Democratic Front for Filipinism.

Kuna ni Gibon nga araramaten ni Dieza ti pondo ken programa ti gobierno tapno apundar para iti ambisyonna iti politika. Karaman ditoyen ti panangallilaw ken panagreklutana kadagiti kakailianna ken dadduma pay a nainsigudan nga umili iti grupo a bukbuklenna. Kastamet ti panangaramat ken panangkilo ti prinsipyo ti bodong tapno pagkuartaanna.

“Ipaspasubo laeng da Conrado Dieza dagiti nailaw-an a nairekrut, pagtrabahoen ken pagkwartaan na isuda . Usaren da para kadagiti saan nga umno nga aramid tapno laeng maka-iparuar ti pondo a mausar para eleksyon, inggana agbalin dagitoy a private armyda,” palawagna.

Binabalawna ti administrasyon ni Duterte iti kinaawan-gaway daytoy a mangparmek kadagiti private army ken ti panangilibakna ti kinaaddada. Bayat a pinalagipanna ti umili a saan nga agpaloko, agpaawis wenno agpaaramat kadagiti grupoda Dieza ken iti armado nga ahensia ti gobierno.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.