Makan a la Pinoy: Bicol express Ilocano-style

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ginisa a karne ti baboy (liempo), ginettaan ken nalaokan ti adu a sili, daytoy ti Bicol express.

BICOL EXPRESS ILOCANO-STYLE. Ginettaan a sabunganay a nasagpawan ti bagnet. Photo Ni Brenda S. Dacpano

Adtoy ti bersion ko ti Bicol express a sabunganay ti kangrunaan a ramenna ken nasagpawan ti Vigan bagnet.

Ramen:

3-4 tasa getta ti 2 niog
2-3 sabunganay ti dippig a saba
¼ kilo bagnet, naiw-iwa iti babassit
¼ tasa bugguong aramang
1 iwa (kasla tangan) a dinailan (Bicol shrimp paste) optional
sili a pangsigang, naiw-iwa a pabaribar
sili a sairo, naiw-iwa a pabaribar
1 sibuyas, naiw-iwa iti naingpis
4 ngipen a bawang, tinadtad
sanga-tangan a laya, pinitpit wenno tinadtad
bugguong munamon wenno patis a pangtimpla
mantika a panggisa

Panangisagana:

1. Imurian ti sabunganay ken iw-iwaen iti babassit. Ilambong iti lima minutos, paik-ikan ken pabaawan sakbay a pespesen. Ipaigid pay.

2. Ipapudot ti pariok, ikabil ti mantika. Ipapudot ditoy ti naiw-iwa a bagnet aginggana nasarangsang. Adawen ken ipaigid pay.

3. Iti isu met laeng a pariok, kissayan ti mantika a nasisi iti bagnet, mangibati laeng iti sangakutsara a panggisa. Igisa ti laya, bawang ken sibuyas. Ilaok nga igisa ti aramang.

4. Ilaok nga igisa met laeng ti sabunganay iti napigsa nga apuy. Kiwaren sagpaminsan.

5. Ilaok ti getta ti niog. Bay-an nga agburek agingga maatianan bassit iti kalalainganna nga apuy. Kiwaren sagpaminsan.

6. Ilaok ti kaguddua ti bagnet ken ti mabati a kaguddua ket pangarkos inton idasar.

7. Ilaok dagiti sili, iluto iti agarup lima minutos.

8. Ramanan no uston ti timplana, no kurang ti apgadna nayonan ti bassit a bugguong wenno patis.

9. Adawen ken parabawan ti bagnet ken sili kas ar-arkos.

10. Idasar a kakuyog ti innapuy. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.