Makan a la Pinoy: Sinigang iti kalangakang

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Nakaramankayon kadi iti kalangakang a salamagi? Daytoy ‘tay naluom a maris daga ken makulog, naalsem a sumam-it. Ngem adda met dagiti naalsem a mayat a pangalsem iti sinigang. Kaykayatko daytoy a pangsingang ngem diay naata.

SINIGANG ITI KALANGAKANG. Lapu-lapu a sinigang iti kalangakang a salamagi a nasagpawan ti balangeg. Photo ni Brenda S. Dacpano

Adda uppat nga ebolusion ti bunga ti salamagi: kullapit wenno naganus, naata ngem natangkenanen, marasaba wenno darangidangan, ken kalangakang wenno naluom wenno nagango.

Kas met laeng iti regular a panagsigang iti salamagi ti pamay-an. Ilambong ti naukisan a kalangakang a salamagi tapno lumukneng ti nagango a pulp wenno kulapotna. Sagaten daytoy ket diay naglambongan ti pagalsem iti sinigang. Lapu-lapu ti inusarko nga ikan ngem uray ania a klase ti ikan wenno lames ket mabalin met nga isigang. Naimas met laeng a pangsigang daytoy iti karne.

Ramen:

2 lapu-lapu (2/3 kilo)
maysa reppet a balangeg
1 tasa kalangakang a salamagi, naukisan
2 litro danum
1 sibuyas
4 kamatis
laya, sangatangan
4 sili a pangsigang
asin wenno patis

Panangisagana:

1. Isiksikan, ibagisan ken dalusan ti lapu-lapu.

2. Imurian ti balangeg ken iw-waen dagiti kamatis ken sibuyas.

3. Ipaburek ti salamagi iti maysa tasa a danum agingga marunaw ti kulapotna iti danum. Sagaten daytoy ken ipaigid pay.

4. Iti dakkel a kaserola, ipaburek ti 2 litro a danum kagiddan dagiti sibuyas, sili, kamatis, laya, asin ken/wenno patis.

5. Ipisok ti lapu-lapu ken isaruno ti balangeg. Ipaburek iti dua minutos sakbay nga ilaok ti salamagi.

6. Pagbureken agingga maluto ti lapu-lapu. Idasar a napudot.# nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.