Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

ACROSS
1 hapon (Kalinga)
6 bayan sa Bataan, lokasyon ng Quinawan beach
10 Uncle ___: simbolo ng bansang US
13 nakaraan (Eng)
14 katutubong titulo ng nobilidad na Tagalog
16 kending bubble ___
17 bayan sa Camarines Sur, karatig ng 26-Across
18 _______ Castaneda: bayan sa Nueva Vizcaya
19 employer ng utusan (Tag)
20 bakod (Ilok)
21 erya ng mga bagyo na sinusubaybayan ng Pilipinas (abbrev)
22 sabaw ng sinaing (Ilok)
23 balakid sa pagdaloy (Pil)
24 propesyunal sa larangan ng batas (Sp > Pil)
25 pambansang organisasyon ng mga guyo (abbrev)
26 bayan sa Camarines Sur, karatig ng 17-Across
29 Haring Araw (Eng)
30 sakit ng baka sa Africa
32 pantalaon (Eng)
33 grupo ng kamag-anak (Eng)
34 basahan (Eng)
35 buwanan (Eng)
37 nanay ko (Ilok)
39 galing sa (Ilok)
40 pangunahing bansa sa Indochina na ginera ng US
43 isa pang bansa sa Indochina na ginera ng US
44 may parang hawakan (Eng)
45 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)
46 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
48 lipos, puno (Ilok)
49 paglaganap (Ilok)
52 tanggalan (Eng)
54 kantyaw, tukso (Ilok)
55 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
56 dambuhalang tulya (Sp)
57 tantya, palay (Tag)
58 parang baka na alagang hayop sa Tibet
59 madre (Eng)
60 hari daw ng mga hayop sa Africa (Sp > Pil)
63 mahuli sa oras (Eng)
64 mag-away na parang aso’t pusa (Ilok)
65 higit (Tag)
66 lundo ng trabahong magsasaka (Pil)
67 tatay (Eng)
68 ngayon (Ilok)
69 panloob ng babae (Fr > Eng)
70 isagawa ang 66-Across (Ilok)
71 borloloy (Eng)

DOWN
1 mainis (Ilok)
2 maghubo (Ilok)
3 bayan sa Palawan karatig ng Brooke’s Point (2 salita)
4 hawakan (Panga)
5 kuta ng Israel laban sa imperyong Romano
7 mangupahan (Ilok)
8 bayan sa Quezon karatig ng Plaridel
9 walang buhay (Fr)
10 bayan sa Maguindanao (3 salita)
11 komon na ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Pil)
12 baliw, galit (Eng)
15 imahe na nalikha sa tomography
17 Bachelor of Arts (abbrev)
26 tunog ng putok
27 kutob o tantya (Ilok)
28 bayan sa Cebu sa timog ng Boljoon
31 dumi (Panga)
32 mga pakong kahoy (Eng)
35 dakilang rebolusyonaryo ng Tsina
36 bayan sa islang Batan
37 nasaan (Kankanaey)
38 hindi (Eng var)
39 marahan, maingat (Ilok)
41 International Network of Affiliated Ports (abbrev)
42 mga kulay ng sunog na balat (Eng)
43 salapi ng Albania
45 suwayin (Tag)
47 hugis paliku-liko (Eng)
49 bayan sa Cagayan karatig ng Tuao
50 hanging habagat (Ilok)
51 paalam, abiso (Ilok)
53 kaugnay ng ngipin (Eng)
55 Macliing _____, bayani ng Cordillera
60 titulo ng nagtapos sa abugasya (Lat abbrev)
61 tenga (Eng)
62 hindi Yes

#nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.