Poetry: Tirania

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Maris dara ti langit
nga inagek ti ulep.
Aweng ti kaltaang,
asug agallangogan.
Imatang ti ranggas agrurutap
awan sarday, saan a maukas.

Disnog ti gemgem iti buksit
a ginango ti panagkuy-os,
pannusa ti berdugo iti nagdillaw
iti madi nga aramid ti ari a naulpit
ken panangsalaknib iti kinabaknang
ken daga a tawid.

Aglibas ti puot
aglabas ti panawen
ngem kinaulpit maulit-ulit
idi panawen ti martial law
agingga ita a pannakaisublina
ken uray pay iti nagbaetanna.

Panaglabsing iti karbengan tao
saanna ikankano ta mandarna mismo
“ala, papatayenyo terorista
ken durugista uray nakatsinelasda
saan la ket di ‘tay nabaknang nga adda abogadona”
uray babbai nga NPA paltogan ti mabagbagida!”

Diktaduria, tirania, panagkuspil
ken aniaman nga awagna
bunggoy iti kunniber, agpagunggan
panagarsab iti kinabaknang ti pagilian
kinaranggas inda aramiden
tapno interesda ket gun-oden.

Ti intar organisaen, papigsaen
saan nga agkitakit, umili a maliplipit
ibutaktak dagiti babak ken mamaglibak
tapno tirania ket maabak. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.