Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

April 8, 2018

ACROSS
1 isama sa panalangin (Tag)
8 bayan sa Cavite karatig ng Tagaytay
14 eksamen para sa abugasya
15 pagtambang (Ilok, Tag, Ibanag)

16 makulay at mahuning ibon (Eng)
17 dumi (Pang)
18 dampi, banayad na punas (Eng)
19 tipo ng peryodikal (Eng)
20 Much ___ About Nothing: drama ni Shakespeare
21 kabiserang bayan ng Zambales
22 taong ineeksamen
23 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
25 noon (Ilok)
26 sulsihan ang punit (Eng)
28 sa trigonometry, katuwang ng sin at tan
30 kaantas, karaniwan (Lat > Eng)
33 malabo ang paningin (Tag)
34 mas malaki sa alamang, mas maliit sa sugpo (Tag)
36 hawa, tulad ng sa sakit (Ilok)
38 sila (Ilok)
39 ngayon na (Ilok)
40 tipo ng pambalot na papel (Swed > Eng)
41 bayan sa Tarlac karatig ng Pura
42 tara____: “tayo na” sa mga kabataang Pinoy
43 balikat (Pang)
44 agilang dagat (Eng)
45 pugad ng ibong mandaragit (Lat > Eng)
46 mas maputla (Eng)
47 maski, nga (Ilok)
48 umupo (Eng)
49 tibay (Ilok)
51 palayaw nina Rodrigo, Rodolfo atbp.
53 kuya at ___: mga mas matandang kapatid
55 kahit ano (Ilok, 2 salita)
60 modernong anyo ng “manga” (Tag)
61 aklatan
63 tulungan, alalayan (Ilok)
64 yunit-panukat sa enerhia
65 International Labor Organization (abbrev)
66 mag-away na parang aso’t pusa (Ilok)
67 pakiusap (Eng)
68 medisina (abbrev)
69 dumilim (Eng)
70 hari, autokrata (Eng)

DOWN
1 bayang tinubuan ni Ka Roger sa Batangas
2 pagbawas ng sanga’t dahon (Ilok)
3 istrukturang palamuti sa bukana ng bayan o sa piyesta (Sp > Pil)
4 dating pangalan ng General Santos City
5 maigsi (Ilok)
6 saging (Ilok)
7 country code ng Austria
8 walisan (Ilok)
9 nanay namin (Ilok)
10 bayan sa isla ng Siquijor
11 laban sa (Eng dialect)
12 tipikal na tawag sa batang babae (Tag)
13 pagka-ganid (Eng)
16 sasakyang pampubliko na de-metro
19 Gitnang Silangan (Eng abbrev)
23 araruhin (Ilok)
24 gumagala-gala (Eng singular)
26 alisan ng armas (Eng)
27 graduate sa eskwela, kung babae (Lat)
28 bansa sa Latin Amerika na dating pinamunuan ni Salvador Allende
29 kaugnay sa ispasyo (Eng)
30 bahagyang lutuin sa hurnuhan (Eng)
31 memorya (Tag)
32 hinalungkat (Eng)
33 lalaking may-anak (Eng)
35 simula (Eng)
37 bituin (Eng)
40 kalupaan na di mabundok (Tag)
45 igawaan ng silong (Ilok)
50 hubo’t _____: walang maski katiting na saplot
51 distansya o saklaw na abot (Eng)
52 dieta (Eng)
53 sumang-ayon (Eng)
54 tahanan (Eng)
56 musikang Hindu
57 ika-6 na buwan sa kalendaryong Hudyo
58 baltakin, hablutin (Eng)
59 country code ng Andorra
60 tunawin (Eng)
61 numerong 5 (mga wikang Pil)
62 sikip (Ilok)
67 ilog at lambak sa hilagang Italya #

Sungbat ti Abril 1, 2018

Share

Leave a Reply