Makan a la Pinoy: Ginisa a tofu ken manok

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ti tofu wenno tokwa ket naaramid manipud iti soya. Nadiskubre idiay China 2000 a tawen ti napalabasen.

Ginisa a tofu ken manok. Photo ni Brenda S. Dacpano

Para kadagiti sipapanunot iti salun-at (health conscious), nasayaat daytoy a taraon ta awanan kolesterol ngem nabaknang iti protina. Segun iti panagsukisok, ti protina ti soya ket mangpababa iti lebel ti bad cholesterol (LDL – low-density lipoprotein)

Gapu iti neutral a raman ti tokwa/tofu, agsepenna ti aniaman a raman nga itimpla wenno ilaok ditoy.

Ti tofu nga usaren ditoy a resipi ket mabalin nga iprito wenno uray fresko nga igisa.

Ramen:

1 bloke a tofu, naiwa a pakuadrado
1 barukong ti manok, giniling
2 bell pepper a berde, naiwa iti naingpis a paatiddog
6 a ngipen a bawang, tinadtad
1 sibuyas, naiwa iti naingpis
2 kutsara asukar
1 sili labuyo (optional)
1 pakete (200 gramo) tomato sauce
asin
paminta
mantika

Panangisagana:

1. No agusar iti naprito a tofu, iprito (deep fry) nga umana iti mantika ken paik-ikan.

2. Igisa ti bawang, sibuyas, manok ken bell pepper iti 2 kutsara a mantika. Timplaan iti asin ken paminta. Inayon ti asukar, sili (no agusar), ½ tasa a danum ken tomato sauce.

3. Pagbureken iti agarup 15 minutos iti nakapsut nga apuy.

4. Ilaok ti tofu ken iluto iti 10 minutos, no agusar ti fresko a tofu. No naprito ti usaren, iluto iti 3-5 minutos wenno agingga maagsep ti tofu ti raman ti sauce.

5. Idasar a napudot. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.