Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Marso 18, 2018

ACROSS
1 online system bago ang Internet (English abbrev)
4 pinulbos na bigas (Ilok)
11 pamaypay (Ilok)
15 ekspresyon ng pagkabigla
16 dahong pampabango sa luto
17 tantya, suspetsa (Ibanag)
18 mantsa ng tinta (Eng)
20 gripo (Eng)
21 ekspresyon ng pagkabigla o pagtataka (Tag)
22 pugad ng ibong mandaragit (Eng)
24 labu-labong labanan na malapitan (Eng)
26 itlog (Eng)
28 ipagpaliban (Ilok)
31 bahagi ng bunganga (mga wikang Pil)
32 bayan sa Capiz sa timog ng Sigma
33 mga panawagang bumalik sa entablado (Eng)
34 taong maraming alam sa siensya at teknolohiya (Eng)
36 muli (Eng)
37 pugad (Eng)
38 grupong Abu Sayyaf (Eng abbrev)
40 tela, paghabi ng tela (Ilok)
43 malupit (Eng)
44 pinakamataas na bundok sa Pilipinas
45 lokal na network ng computer (Eng abbrev)
46 linamnam o magandang pakiramdam (Tag)
49 malaking isda o pating (Ilok)
50 hugis ng katawan (Eng slang)
51 butas (Ilok)
52 trabaho, gawain (Sp > Pil)
55 pagtambang (Ilok, Tag, Ibanag)
56 balabal (Ilok)
59 dalaga o batang babae (Eng)
62 gamot (Ilok)
64 walisan (Ilok)
66 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
67 anyo, daloy (Ilok)
69 humawa (Ilok)
70 degree sa abugasya (abbrev)
72 sanggol (Ilok)
75 katambal ng prop
76 maliit na isla (Eng)
77 mang-awat, mangsaway (Ilok)
79 bago (Eng matulain)
80 takbong patalun-talon (Eng)
81 namatayan (Ilok)
82 marespetong tawag sa ginoo (Eng)

DOWN
1 tipikal na katuwang ng lalaki (Pil)
2 bayan sa Aklan karatig ng Altavas
3 sistema ng nabigasyon ng eroplano (Eng)
4 baliktad ng Stop
5 ASEAN Regional Forum (abbrev)
6 ___ Salonga, sikat na mang-aawit
7 imbot, pagkasakim (Ilok var)
8 umayon sa tamang kumpas (Eng)
9 napakaiksing komentaryo (Eng 2 salita)
10 walang nota (Eng)
11 panglakad na bahagi ng katawan (Tag)
12 ampat, hadlang (Ilok)
13 sabihin (Ilok)
14 __ re mi
19 katutubong anyo ng borax mula sa Tibet
23 ____ Centris: komersyal na eryang pag-aari ni Lucio Tan
25 ikatlong planeta mula sa Araw (Eng)
27 gantimpala, natamo mula sa nagawa (Ilok)
29 katulad sa 76-Down para sa dalawa o higit pa (Eng)
30 bago (Eng)
35 bayan sa Samar karatig ng Pinabacdao
37 idlip, maigsing tulog (Eng)
38 dumi (Pang)
39 paliguang medisinal na dinadayo (Belgium)
41 daga (Ilok)
42 katapusan, dulo (Eng)
43 sumbrero (Eng)
46 salubong (Ilok)
47 direksyong timog (Ilok)
48 pagkaing-ugat na kamag-anak ng repolyo
49 pasanin sa balikat (Ilok)
52 bayan sa Albay karatig ng Ligao
53 suot panloob ng babae
54 musika ng India
57 mga kasabihan (Eng)
58 limang bahagi ng kamay (Tag)
60 syudad sa Belgium
61 bayan sa Cagayan karatig ng Lasam
63 kahoy na mulawin (Ilok)
65 potassium nitrate (Lat > Eng)
68 hiwalay (Ilok)
71 pusta (Eng)
73 bayan sa Laguna karatig ng Los Baños
74 hiwa (Ilok)
76 katulad ng 29-Down para sa iisa (Eng)
78 country code ng Andorra #

Sungbat ti Marso 11, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.