Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Pebrero 25, 2018

ACROSS
1 bayan sa Ilocos Sur sa timog ng Magsingal (2 salita)
12 pambansang ahensya sa imbestigasyon (Eng abbrev)
15 mangharang para magnakaw (Ilok)
16 ilog sa gitna ng Switzerland
18 kuryente mula sa poste (Eng abbrev)

19 kaluluwa (Ilok)
20 huling kutitap ng apoy bago mamatay (Tag)
23 mga paisa-isa (Eng)
24 mga matanda ng tribu (Eng)
25 masama (Eng)
28 Islamic State (abbrev)
29 labuyaw na rosas (Eng)
30 tapos sa Mechanical Engineering (Eng abbrev)
31 kuha ng tuyong sinampay (Ilok)
33 kahoy na mulawin (Ilok)
34 silungan sa tabing-dagat (Ilok)
36 pakarso, bahay sa bukid (Ilok, 2 salita)
39 marahas na pagnanakaw (Ilok)
40 bansang kilala din bilang Myanmar
41 bungkal ng lupa bago magtanim (Ilok)
42 maingat o nag-aalangan (Eng)
44 pagtitiis (Ilok)
47 bayan sa Nueva Vizcaya karatig ng Bagabag
48 sobrang malas (Tag)
52 papasok sa (Eng)
53 hukay (Ilok)
54 pangunahing lunsod sa Bikol
55 probinsya sa hilaga ng Bulacan (abbrev)
56 may kinalaman sa mga bubuyog (Eng)
57 sa Tsina, 500 metro
59 magpalimos (Eng)
60 sa paraang di-mahirap (Eng)
62 mga dampa (Eng)
64 kati (Ilok)
65 taong mahilig sa paggala (Tag)
68 Alcoholics Anonymous (abbrev)
70 mga daga (Eng)
71 isang estado ng USA sa gawing timog
72 kutsarita (Eng abbrev)
73 muling ipamahagi (Eng)

DOWN
2 dumi (Pang)
3 ahensya bago maging NFA
4 halamang gabi (Eng)
5 bayan sa Bataan sa timog ng Hermosa
6 mga hamon (Eng)
7 pananagutan (Lat > Eng)
8 shortcut ng manga (Tag)
9 nahawaan (Ilok)
10 hangad (Ilok)
11 utos (Eng)
13 Bachelor of Arts (abbrev)
14 nagpalubog sa barkong Titanic (Eng)
17 tainga (Eng)
21 pahabol-sulat (abbrev)
22 maigsi (Ilok)
24 kung gayon (Latin)
26 kilala din bilang (Eng abbrev)
27 pagkain ng taga-India
29 kargang paputok ng baril (Sp > Pil)
30 paghalik sa kamay (Sp > Pil)
32 araw matapos ang Biernes (Sp Pil)
33 palayaw nina Samuel at Samantha
34 lagyan ng kanal (Ilok)
35 ___ paper, gamit sa eskwela
37 ____ Gagarin, unang taong nag-orbit sa mundo
38 subukan (Eng)
39 hawig, tulad (Ilok)
41 pinakamataas na ranggo sa Navy (abbrev)
42 pelikula (Eng)
43 sumbrero (Eng)
44 wala (Ilok)
45 dulo ng pluma (Eng)
46 kasabihan (Eng)
47 malaking isla sa hilaga ng Surigao
48 may kasanayan (Eng)
49 alaga, tulad ng sa pastol (Ilok)
50 laboratoryo (pinaiksi)
51 edad (Eng)
53 bawat isa (Eng)
56 gising na’t kumikilos (Eng)
57 pook, lunan (Sp > Pil)
58 ilagay sa gilid (Tag)
60 halimbawa (Lat abbrev)
61 missile ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
62 tumigil (Eng)
63 makapal na piraso (Eng)
65 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
66 atomic mass unit (abbrev)
67 katutubong titulo ng nobilidad (Tag)
69 simbolo ng elementong arsenic #

Sungbat ti Pebrero 18, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.