Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Pebrero 18, 2018

ACROSS
1 sadyaing pahabain ang ginugugol na panahon (Tag)
12 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
15 pinakamataas na ranggo sa hukbo (Eng)
16 mahaba’t makapal na buhok (Eng)
17 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)

18 bayan sa Palawan na nasa islang Dumaran
19 mga gilid (Eng)
21 country code ng Algeria
22 bayan sa Bataan sa hilaga ng Samal
23 lumunok ng pagkain atbp. (Eng)
24 500 metro, sa Tsina
26 mabagal, lampa (Ilok)
28 lubhang mahabang panahon (Eng)
29 sa (Ilok)
32 nasalansan, naayos (Eng)
33 malabong paningin (Tag)
35 kalmado (Eng)
37 Dios (Eng)
38 ligpit, tago (Ilok)
39 magalang na tawag sa matandang lalaki (Ilok, 2 salita)
42 kung ganun, o ayos (Sp > Pil)
44 bayan sa La Union sa kanluran ng Tubao
45 ingatan, alagaan (Ilok)
48 veranda o patio na may bubong (Hawaiian)
50 kilala din bilang (Eng abbrev)
51 bayan sa La Union sa timog ng Bauang
52 mga hari (Eng)
53 baklasin (Eng)
56 basic mass integration ng mga aktibista (Eng abbrev)
57 abakada (Eng)
58 bayan ng maraming isla sa Surigao del Norte
60 tipikal na kapartner ni Ma
61 lumipat ng pwesto (Ilok)
63 maigsi (Ilok)
66 alternating current (abbrev)
67 kasadong patibong, o latag ng gawain (Ilok)
68 nakapaligid (Eng)
70 bayan sa Capiz sa timog ng Sigma
72 katiting, lang (Eng)
73 iayos nang sunud-sunod (Eng)
74 saklaw ng responsabilidad (Eng abbrev)
75 hindi interesado (Eng)

DOWN
1 pinaiksing “manga” (Tag)
2 ____bics bilang paraan ng ehersisyo
3 angil ng mabangis na hayop (Eng)
4 tipo ng hickory nut (Eng)
5 mga lugar ng paligsahan (Eng)
6 kabiserang bayan ng Aklan
7 komon na pangalang Muslim
8 nirebisa, tulad ng dokumento (Eng)
9 kudkuran (Ilok)
10 sugo mula sa langit (Eng)
11 latak ng alak (Eng)
12 syudad sa timog California (abbrev)
13 akala (Pang)
14 kilalang prutas pang-eksport ng Pilipinas (Tag)
20 street (abbrev)
23 dito (Ilok var)
25 bayan sa Nueva Ecija, kanluran ng Quezon
27 bayan sa Cebu, timog ng Sibonga
28 palayaw nina Elias, Elisa atbp.
30 gripo (Eng)
31 pamahid sa puwit (Ilok)
33 probinsyang karatig ng Basilan at Tawi-Tawi
34 kaugnay ng ileum (Eng)
36 bayan sa Cotabato, kanluran ng Kidapawan
38 pagkain ng taga-India
40 gamot (Ilok)
41 makulay na tipo ng isdang karpa mula sa Japan
42 pamamaga sa balat (Eng)
43 idagdag (Ilok)
45 bayan sa Basilan, hilaga ng Tuburan
46 dampian (Eng)
47 anti-ballistic missile (abbrev)
48 bayan sa Aklan, silangan ng Madalag
49 kilalang TV network ng mga balita (abbrev)
50 hamunin ng away (Ilok)
52 kapareho (Ilok)
53 unggoy sa rehyong Amazon
54 mahamog (Ilok)
55 magtampisaw (Eng)
58 nabighani (Eng)
59 mga pako (Eng)
61 Associated Press (abbrev)
62 bayan sa Isabela, sa hilaga ng Naguilian
64 kumpas, hampas (Eng)
65 bago ang, nauna sa (Lat prefix)
68 pinakamataas na baraha (Eng)
69 palayaw ni Teodoro
71 o (Eng) #

Sungbat ti Pebrero 11, 2018

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.