Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Enero 7, 2018

ACROSS
1 sanhi, motibo (Tag)
7 palayaw nina Maximo at Maximiano
10 ‘sakada’ na taga-Oklahoma (Eng slang)

14 telang gawa sa abaka, mas pino kaysa sinamay (Ilok)
15 ritwal na salubong sa pagtatapos ng Mahal na Araw (Ilok)
17 partido ni Nelson Mandela (Eng abbrev)
18 sakit sa balat (Eng)
19 malapad (Ilok)
20 bandang likuran ng bapor o eroplano (Eng)
21 mga panahon sa kasaysayan (Eng)
22 sipag, tyaga (Ilok)
23 bayan sa Capiz karatig ng Cuartero
24 bayan sa Sarangani karatig ng Malapatan
25 bayan ng mga Marcos sa Ilocos Norte
26 barkadahan (Eng)
27 humingal na parang aso (Eng)
28 bitin, sampay (Tag)
29 islang halos kadikit ng Samar
30 lagnat at pangangatog tula sa malaria (Lat > Eng)
31 Opisyal na Tulong Pangkaunlaran (Eng abbrev)
32 akala (Pang)
34 banig, sapin (Eng)
36 pambalot sa buhok (Eng)
37 kaning sinabawan sa plato (Ilok)
40 sistemang online bago ang Internet (Eng abbrev)
42 maari, pwede (Ilok)
45 palayaw nina Elias, Elisa atbp.
48 aktibidad sa tindahan (Tag)
49 maigsi (Ilok)
50 maghabi ng tela (Ilok)
52 mga isa-isa (Eng)
53 60 minuto (Sp)
54 lilim, parteng hindi naaarawan (Eng)
55 libingan, puntod (Eng)
56 tinta (Eng)
57 titig (Eng)
58 sana (Ilok)
60 na (Ilok var)
61 lagusan ng maruming tubig, imburnal (Eng)
62 kilikili (Lat)
64 pantaboy sa baka (Eng)
65 mga sabit o usli na pwedeng pagsabitan (Eng)
66 nakabatay sa o binubuo ng mga linya (Eng)
67 bayan sa Tarlac karatig ng Moncada
68 isa (Eng)
69 bayan sa Ifugao karatig ng Hungduan

DOWN
1 kabiserang bayan ng Camarines Norte
2 abakada (Eng)
3 pagkain mula sa halamang Corylus (Eng)
4 gawin nang paulit-ulit (Eng)
5 kalaguyo (Eng)
6 pagkuha ng sinampay (Ilok)
7 mayamang syudad sa timog ng Manila
8 direksyong timog (Ilok)
9 barkong katutubo sa dagat Mediterranean (Arab > Sp)
11 kalayo (Ilok)
12 bayan sa Quezon o Pangasinan
13 pag-usbong ng fetus sa labas ng uterus (Grk > Eng)
15 pagdanas ng hirap (Ilok)
16 gumawa ng puntas (Eng)
24 Lady ____, sikat na mang-aawit
25 masama (Eng)
26 kapunin (Eng)
27 gawain matapos ang matinding ehersisyo (Tag)
28 kaya (Eng)
29 bansang karatig ng Vietnam
33 oo (Binongan)
35 baliktad ng mayroon (Tag)
37 paglinis sa maruming damit (Sp > Pil)
38 simbolo ng elementong bismuth
39 bayan sa Timog Leyte karatig ng Hinundayan
40 bayan sa Pangasinan karatig ng Lingayen
41 maliit na butlig o bula (Eng)
43 igawaan ng silong (Ilok)
44 grupo na palaging magkakasama (Sp > Pil)
45 mga matanda ng isang tribu o angkan (Eng)
46 Bruce ___, bantog na aktor sa martial arts
47 baligtad ng Out
48 mabilis na umuunlad (Eng)
51 mala-sutlang tipo ng tela (Fr)
54 sulat o tagasulat ng shorthand (Eng)
55 lason mula sa isang organismo (Eng)
57 sistema ng segurong sosyal (Eng abbrev)
58 salita (Kankanaey)
59 kumita ng pera o benepisyo (Eng)
63 taga-Laos #

Sungbat ti Disyembre 31, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.