Statements: Katarungan sa magkapatid na Mendoza

Ng KARAPATAN – CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

25 October 2017
 
Malupit at marahas ang pagkakapatay sa magkapatid na Rogelio “Ilyong” at Rolito “Roy” Mendoza, mga mahirap na magsasaka mula sa baryo ng Baliao sa Benito Soliven, probinsya ng Isabela. Makatwiran lamang na ito ay kundenahin ng Karapatan-Cagayan Valley. Noong bukang-liwayway ng Agosto 28, 2017 ay nasawi ang magkapatid mula sa mga bala ng mga baril ng armalayt ng mga sundalo ng 86th IB ng AFP sa pamumuno nila Lt. Randee Alog at Lt. Carl Edwin Cañizares. Ang magkapatid na Mendoza ay pauwi sa kanilang kubo mula sa kanilang pangangaso sa magubat ng partes ng baryo ng Cadsalan sa San Mariano.

Sibilyan at hindi mga NPA ang magkapatid na Mendoza tulad nang unang deklarasyon ng AFP. Walang engkuwentrong naganap sa pagitan ng magkapatid na Mendoza at ng mga elemento ng 86th IB. Kilala sa kanilang lugar bilang mga mangangaso si Manong Ilyong at Roy. Ang pana-panahong pangangaso ay dagdag kita at pagkain para sa pamilya ni Manong Ilyong at Roy.

Nakakikilabot ang malupit at marahas na pagkakapaslang sa magkapatid na magsasakang Mendoza, lalo pa’t ito ay sa mga kamay ng mga tropang militar ng gobyerno ni Duterte. Labis ang lakas ng armas na ginamit upang paslangin ang magkapatid na Mendoza. Ang halos labinlimang (15) punglong tumama sa mga katawan ng magkapatid ay nagpapakita ng lubos na kawalan ng paggalang ng gobyernong Duterte sa buhay ng mga mamamayan nito – sibilyan man sila o mga NPA.

Pananakot ng mga mamamayan ang pakay ng paggamit ng lakas ng armas ng 86th IB. Ang pag-aalok ng perang danyos para sa kanila diumanong pagkakamali sa pagkakapatay na parang mga manok, sa magkapatid na Mendoza, ay paglalako ng kalituhan sa isip ng mga mamamayan ng Cagayan Valley. Hindi na maibabalik ng danyos ang buhay ng magkapatid na Mendoza. At lalong hindi ang danyos ang mag-aalis ng takot sa mga isip ng mga kaibigan, kakilala, kababaryo ng pinaslang na magkapatid.  Katarungan ang kailangan. Alisin ang kampo ng 86th IB sa Brgy Tappa!  

Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ng walang pakundangan lakas-ng-armas ang mga elemento ng 86th IB sa mga silibyan. Noong Nobyembre 2012 ay naging biktima ng mga bala ng 86th IB ang mag-asawang Villanueva sa isang baryo ng Echague.

Ngayon kumalat ang takot sa mga liblib na baryo ng Benito Soliven at San Mariano. Bukod pa sa pagkakabaon sa mga utang sa mga trader ng palay at mais sa mga baryong ito, dagdag na pahirap sa mga magsasaka ang paggapang ng takot sa kanilang mga komunidad at mga bukid.  Grupo-grupo silang lumakad patungo sa kanilang mga bukid at kaingin, sa takot na matulad sila sa magkapatid na Mendoza.

Ang mga bruskong pananalita ni Pres Duterte, na tuwirang hindi kumikilala sa mga batayang karapatan ng mga mamamayan ay mga patakarang ipinatutupad ng mga militar tulad ng 86th IB. Ang pagpapaubaya ng pamahalaan sa paggamit ng hubad na karahasan sa pagpaparusa ng walang pagtitimpi sa mga mahihirap na adik at maliliit na mga taga-tulak ng droga ay bumubuhay sa kultura ng walang-pananagutan o impunity ng mga nasa gobyerno kasama ng mga pulis at militar.

Ipinapakita sa atin ng mga pangyayari sa Echague at sa San Mariano, at ng 13,000 bangkay ng mga mahihirap na adik at pusher na lampas na sa kakayanan ng gobyerno ni Duterte, ng pulisya at militar nito, ang pagtataguyod ng batayang karapatan ng mga mamamayan. Manindigan tayo para sa ating mga batayang karapatan. Huwag pahintulutan kumalat ang takot.

Patalsikin ang 86th IB sa Brgy Tappa!
Katarungan para sa magkapatid na Mendoza!
Katarungan para sa lahat ng mga biktima ng pamamaslang!
Labanan ang pasistang paghahari ng Rehimeng US-Duterte! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.