Makan a la Pinoy: Buggúong

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Saan a maawan ti buggúong iti pannangan ti Pilipino nangruna dagiti Ilokano. Maaramid ti buggúong babaen iti mapangiyadi iti naasinan nga ikan. Masansan a munamon (dilis) ti maaramid a buggúong. Addaan daytoy ti nadaroy a digo ken maris pitak.

KORUS. Photo ni Brenda S. Dacpano

Adu dagiti mabalin nga aramiden a buggúong manipud iti karayan wenno baybay kas ti bukbukaig/bennek, unnok, tirem, tahong, tirong, pasayan/korus, ipon.

Importante a ramen ti buggúong iti kaaduan a putahe ti Ilokano, nangruna ti dinengdeng wenno inabraw. Mangted daytoy ti umami flavor imbes nga agusar ti vetsin wenno dadduma pay nga artipisial a pampananam. Naimas met a sawsawan ti kinilnat nga uggot wenno kas dressing ti ensalada. Importante a ramen ti KBL (kamatis, buggúong, lasona) a siwsiwan ti tinuno a lames ken karne.

Panagaramid ti bugguong:

1. Bugguan ti munamon, korus wenno aniaman nga aramiden a buggúong. Paik-ikan.

2. Kada maysa tasa a munamon, timplaan met ti maysa tasa nga asin. No kayatyo a saan unay a naapgad kaguddua laeng ti ikabil nga asin ngem saan nga agbayag a maimbak no bassit ti asinna. No bassit ti usaren nga asin (saan a 1:1 ratio), masapul nga ikabil iti uneg ti refrigerator apaman a nayadin ti bugguong, 3-5 nga aldaw iti room temperature. Ipakni iti nadalus a garapon a makaluban. # nordis.net

Share

Leave a Reply