Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Oktubre 22, 2017

ACROSS
1 bayan sa Misamis Oriental karatig ng Villanueva
6 isama sa panalangin (Tag)
15 kabiserang bayan ng Zambales

16 dumi (Pang)
18 ipaararo (Ilok)
19 baliw (Eng)
20 puntirya, sipat (Eng)
21 gawain kapag lubhang madumi ang katawan (Tag)
22 titulo ng pagtatapos sa kursong pang-negosyo (Eng abbrev)
23 dating nom-de-guerre ni Joma Sison (abbrev)
25 simbolo ng elementong bismuth
26 organisasyong pinamunuan ni Nelson Mandela (Eng abbrev)
27 kaning sinabawan sa plato (Ilok)
29 timbangin sa isip (Eng)
31 tawag sa babaeng kapatid o kalapit (Tag)
33 kutob o tantya (Ilok)
34 todong patakbo sa kabayo (Eng)
36 tunog ng boses kapag barado ang ilong (Ilok)
37 pasilidad sa medisina o syensya
38 bayan sa Bohol karatig ng Clarin
40 tipikal na kapartner ni Pa
41 hindi hiningi ni tinanong (Eng)
43 pesteng sumisira sa bahay at papeles (Pil)
46 bituin (Tag)
47 hayop na sumisipsip sa dugo ng iba (Tag)
50 anghit (Eng abbrev)
52 hawig sa alimuom o lubhang-manipis na bagay (Eng)
55 bakulaw, malaking unggoy (Eng)
56 hindi araw (Pil)
57 bayan sa Ilocos Norte karatig ng Vintar
58 pagbawas o pagpungos ng sanga’t dahon (Ilok)
59 sa sinaunang Greece, diosa ng madaling araw
61 karamihan ng taga-Latvia
62 sangla (Ilok)
63 laktaw gamit ang isang paa (Eng)
65 kasalukuyang panahon, sa kalendaryo ng syensya (abbrev)
67 kasalukuyang panahon, sa kalendaryong Kristyano (abbrev)
68 tantyang oras ng dating (Eng abbrev)
71 kalaban ng mga labandera, linis-bahay atbp. (Tag)
73 hari (Ilok)
75 pangunahing kakumpetensya ng Intel sa paggawa ng microprocessor
76 bayan sa Pangasinan sa timog ng Urdaneta
78 karamihan ng digital display sa ngayon (abbrev)
79 batang babae (Eng)
80 kandilihin, tanggapin sa iyong pangangalaga (Ilok)
81 lugar ng pagsasanay sa pagsakay sa kabayo (Fr)

DOWN

1 bayan sa Negros Oriental
2 direksyong timog (Ilok)
3 malungkot (Eng)
4 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
5 bayan sa Cavite karatig ng Tanza
7 bayan sa Rizal karatig ng Baras
8 kalagayan ng alipin (Tag)
9 Lady ____, sikat na mang-aawit
10 malaking bangka (mga wikang Pil)
11 simbolo ng elementong argon
12 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.
13 bangko na saklaw-Asia (Eng abbrev)
14 puno ng karga (Eng)
17 rebolusyonaryong samahan ng kabataan (Pil abbrev)
24 palayaw ni Napoleon
25 bumbilya (Eng)
28 hindi Taas
29 manalangin (Sp > Tag)
30 sagadsaring tagasunod (Eng)
31 missile ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
32 tsaa (Eng)
34 katutubong wika sa Ireland at Scotland
35 lumilipad na mammal (Pil)
38 lugar sa tulong-hilaga ng Denmark
39 pangalan (Eng)
42 kalsada o santa (Eng abbrev)
44 at (Kankanaey)
45 mabilisang pagtalilis (Eng)
48 bayan, bulkan at lawa sa Batangas
49 ipamalita (Ilok)
50 daga (Ilok)
51 obserbasyon (Eng)
53 eksakto (Eng)
54 huli sa oras (Eng)
56 syudad at canton sa Switzerland
58 kamay at ___
60 pinakasikat na brand ng kamera at film
64 simbolo ng pagmamahal at pag-aruga (Pil)
66 ligaw (Ilok)
69 halamang sesame
70 lahat (Eng)
72 sa bandang gitna (Eng)
73 palayaw nina Albert, Allan, Alvin atbp.
74 sila (Ilok var)
75 edad (Eng)
77 probinsya sa timog ng Ilocos Sur (abbrev) # nordis.net

Sungbat ti Oktubre 15, 2017

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.