Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Oktubre 15, 2017

ACROSS
1 bayan sa Bataan karatig ng Orion
6 batong sumilab sa kalawakan (Tag)
15 sabitan ng pilay na bisig o kamay (Ilok)

17 banayad na laxative (Eng)
18 bayan sa Maguindanao, sa kanluran ng Buldon
19 mga rampa o parteng nakatagilid (Eng)
20 tuyo (Eng)
22 ekspresyon ng pagkabigla o pag-aalala (Pil)
23 katayuan (Ilok)
27 ganado (Eng)
31 ako (Eng)
32 hindi bagsak o lubog (Tag)
34 proteksyon laban sa hangin at ginaw (Ilok)
35 eksamen para sa abugasya
36 taas (Ilok)
37 trabahong mahaba’t mahirap (Eng)
38 ekspresyon ng galit o pagmumura (Eng)
39 patatas, kamote, cassava atbp. (Eng)
40 bayan sa Cagayan karatig ng Flora, Apayao
41 bakod (Ilok)
42 tanim (Ilok)
46 araro (Ilok)
47 ___ Ilagan, batikang aktor na yumao na
48 “Ang mga mamamayan, hindi ang mga _____ ang mapagpasya”
49 mga balat ng hayop (Eng)
50 o (Eng)
52 masamang ispiritu daw na kumakalkal sa mga libingan (Eng)
54 estilo ng takbo na palukso-lukso (Eng)
55 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)
57 kamay at ___ (Tag)
59 bayan sa Ilocos Norte, karatig ng Batac
64 hanging habagat (Ilok)
69 nagkaloko-loko (Eng 2 salita)
70 kapareho (Ilok)
71 sinaunang tawag sa Ethiopia
72 sikip (Tag)

DOWN
1 pasilidad sa syensya o medisina
2 hindi pareho (Tag)
3 palayaw nina Mario, Martin, Mariano atbp.
4 nakababata (Ilok)
5 bakuran (Eng)
7 akyat (Ilok)
8 palayaw nina Elena at Marilen
9 sikat na istasyon ng cable TV (abbrev)
10 maputlang violet (Sp > Pil)
11 nakatagilid (Eng)
12 salapi ng Papua New Guinea
13 ___ Maria
14 pinakadulong Kanluran (Eng)
16 maliksi gumalaw, kung barko (Eng)
21 katumbas ng mga baka, sa Tibet
23 bayan sa Agusan del Sur (2 salita)
24 matutulis sa gilid (Eng)
25 magtabi, magkatabi (Ilok)
26 pinetsahan (Eng)
28 batang babae (Eng)
29 pagtingin sa sarili (Latin > Eng)
30 basahan (Eng)
31 manghuhula (Ilok)
33 matulis at mabatong burol (Eng)
35 tipo ng bato na nilikha sa daloy ng bulkan (Eng)
38 mga hamon (Eng)
40 isang ikot, sa karera (Eng)
42 magasin (abbrev)
43 bulalas ng pag-ayaw o disgusto (Eng)
44 taga-Laos
45 hayop (Ilok)
51 mga palpak na ginawa (Eng)
53 bayan sa Davao del Norte karatig ng Monkayo
55 bagay na nakakasunog (Ilok)
56 diyos ng digmaan sa sinaunang Greece
58 talo (Ilok)
60 umiyak (Eng)
61 noon (Ilok)
62 malaking bariles ng alak (Eng)
63 bayan sa Maguindanao karatig ng Datu Odin Sinsuat
65 kalagayan ng alipin (Tag)
66 puwang, lusutan (Eng)
67 marami (Ilok var sp)
68 hawig sa paggantsilyo (Eng)#

Sungbat ti Oktubre 8, 2017

Share

Leave a Reply