Statements: Paggunita sa mga martir ng Lacub, Abra

By GABRIEL KENNEDY BANGIBANG, NDF CONSULTANT FOR CORDILLERA AFFAIRS
www.nordis.net

Ang pagbibigay pugay at parangal sa mga martir ay isang rebolusyonaryong tungkulin. Napakahalaga para sa atin na magbalik-tanaw sa kanilang naging buhay, paghihirap, pagsasakripisyo at mga naiambag sa dakilang pakikibaka upang kapulutan natin ito ng aral, inspirasyon at sikhay sa pagsusulong ng digmang bayan.

Ngayon, Setyembre 4-5 ang ikatlong taon ng ating pag-alala sa ating mga kasamang naging martir sa Guinguinabang, Lacub, Abra. Kabilang na rito ang aking asawa, si Recca Noelle Monte o Ka Tet para sa mga masa at kasamang nakasalamuha niya sa kanayunan. Sama-sama tayong nagluluksa at tuluy-tuloy na sumisigaw ng hustisya para sa kanila at sa lahat ng biktima ng pasismo ng bulok na estado.

Ang mga martir ng Lacub, kabilang na ang libu-libong mga martir ng rebolusyon, ay piniling mag-alay ng kanilang buhay at husay para sa pakikibaka ng mga pambansang minorya at ng sambayanang Pilipino upang makamit ang kalayaan, demokrasya, hustisya at sariling pagpapasya. Ang kanilang mga naiwang tungkulin at adhikain ay siyang hamon sa atin upang lalong pag-ibayuhin at pasiglahin ang ating pagkilos lalo na sa harap ng tumitinding pambansang kaapihang dinaranas nating mga pambansang minorya.

Tumitindi ang kaapihan at paghihirap ng mga pambansang minorya sa ilalim ng rehimeng Duterte. Damang-dama sa lahat ng dako ng bansa ang pagkakait ng naghaharing uri sa mga batayang karapatan at kagalingan ng mga pambansang minorya. Tuluy-tuloy ang karahasan, militarisasyon, pagkamkam sa ating mga lupang ninuno at yaman nito para sa ganansya ng iilan kapalit ang buhay ng libu-libong mamamayang Pilipino.

Walang pagkakailang tumitindi ang krisis ng lipunang Pilipino. At ang mismong krisis na ito ang siyang nagtutulak sa atin upang mas iangat pa ang ating pakikibaka. Tayo, bilang mga pambansang minorya, kasama ang libu-libong mamamayang inaalipin ng bulok na sistema ay dapat na mahigpit na magkaisa, tumindig at makibaka upang makamtan natin ang tunay na kalayaan, demokrasya, hustisya at sariling pagpapasya.

Ako, kasama at asawa ni Ka Tet, bilang pagpapatuloy ng kanyang adhikain para sa isang malayang lipunan, ay minabuting gunitain ang kanyang pagkamartir sa kanayunan, kasama ang masa at ang Bagong Hukbong Bayan. Lubos ang nagpapasalamat sa pagkilala natin sa kanilang kabayanihan at umaasang libu-libo ang susunod sa landas na kanilang tinahak!

Mabuhay ang mga bayani ng rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang mga pambansang minorya!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Mabuhay ang pambansa demokratikong rebolusyon!
Rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat! Maraming salamat! # nordis.net

Share

Leave a Reply