Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Agosto 6, 2017

ACROSS
1 dagta sa puno na pinagkukunan ng shellac (Eng)
4 magnet (lumang Tag)
15 pagtambang (Pil)
17 matinding kawalan o kalungkutan

18 Sp > Pil ng apettite
19 tinalo (Ilok)
20 malapad (Ilok)
21 sasakyang mas maliit kaysa bus (Eng > Pil)
24 sangkap sa pagnguya ng nganga (Pil var sp)
28 ligo (Ilok)
30 gallon (abbrev)
33 iganti (Ilok)
35 base ng 5ID Phil Army sa Isabela
36 kasama (Kankanaey)
37 mga tao’t kultura ng Denmark (Eng)
38 anibersaryo (pinaigsi)
39 laboratoryo (pinaiksi)
40 kilala din bilang (Eng abbrev)
41 palayaw nina Mr. Kennedy, Mr. Locsin at Mr. Casiño
43 langgam (Eng)
44 malaking bubuyog (Ilok)
46 cake na ma-krema (Fr)
48 digmaan (Eng)
49 sa Biblia, gumawa ng Arko
50 sa paraang malinis (Eng)
51 ekspresyon ng pagkabigla o pag-aalala (Pil)
52 halaga, balor (Ilok)
53 patungo sa dagat (Eng)
55 lambat (Eng)
57 pinatuyong balat (Ilok)
61 kakilala (Ilok)
66 bahagi ng bunganga na ginagamit sa paghalik (Tag)
67 bayan sa Maguindanao, silangan ng Pikit
71 baligtad ng linaw (Tag)
72 paamuhin ang isang makapangyarihang tao o ispiritu (Eng, present tense singular)
73 at (Ilok)

DOWN
1 bayan sa Abra, karatig ng Dolores
2 talo (Ilok)
3 sa Biblia, lugar kung saan ginawang alak ni Hesus ang tubig
5 nakababata (Ilok)
6 sampu (Eng)
7 hayop sa gubat (Tag)
8 malaking pulutong ng mga taong galit (Eng)
9 ibulgar (Eng)
10 dumi (Pang)
11 tenyente (Eng abbrev)
12 ano ka kung kalaban mo ang imperyalismo (abbrev)
13 kung, kapag (Ilok)
14 palayaw nina Charina, Marina atbp.
16 gilid (Tag)
21 bayan sa Catanduanes, sa timog ng Pandan
22 mang-awat, mangsaway (Ilok)
23 sa pangalan lang pero sa realidad ay hindi (Eng)
24 talunin (Ilok)
25 gamot daw para sa lahat ng sakit (Gr > Eng)
26 akyat (Ilok)
27 dahan-dahang mabuo (Eng)
29 baligtad ng addition (Eng)
31 akala (Pang)
32 hugis-labi (Eng)
33 palayaw nina Aida, Naida at Farida
34 pangalan nina Ms. Ocampo-Kalfors at Ms. Coronel, kapwa diaristang Pinay
42 tuyo (Eng)
45 Steps descending to a river
47 komon sa mga syudad ng Cruces, Vegas at Piñas
54 lumalawak na kanser ng kalunsuran (Eng)
56 bastos na literatura (Eng)
58 bayan sa Compostela Valley
59 paring Pranses
60 partidong namumuno sa rebolusyon sa Pilipinas (Eng abbrev)
61 Muhammad ___, dakilang boksingero
62 pinakamasayang parte ng trabahong magsasaka (Pil)
63 modernong anyo ng manga (Tag)
64 sapin sa sahig (Eng)
65 isa (Eng)
68 country code ng Argentina
69 kahulugan ng berdeng ilaw, sa stoplight (Eng)
70 internasyunal na ahensya ng balita (Eng abbrev) #

Sungbat ti Hulyo 30, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Caliente  » »

Leave a Reply