Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hulyo 30, 2017

ACROSS
1 kilalang tatak ng CPU microprocessor (abbrev)
4 bayan sa Eastern Samar, hilaga ng Llorente
15 butil sa mga katutubong kwintas (Eng)

17 lubhang pahinain (Eng)
18 naging pinuno ng AFP, kalihim ng DND, pangulo ng Pilipinas
20 pagmamadali (Ilok)
21 sagot (Eng)
23 pagbawal (Eng)
24 employer o taong pinaglilingkuran (Tag)
27 na (Ilok var)
28 country code Andorra (abbrev)
29 upa sa bahay, lupa, atbp. (Ilok)
31 abakada (Eng)
34 bilis ng pag-ikid kada minuto (Eng abbrev)
36 tambak (Ilok)
37 pagkain sa India
38 tantyang oras ng dating (Eng abbrev)
39 ahensyang tagababala sa mga bagyo (Pil)
40 amoy (Ilok)
42 mahalagang sangkap ng ekolohia sa ilalim ng dagat (Eng)
43 bayan sa La Union, timog ng Sudipen
45 ekspresyon ng pag-alala o pagdiriin (Ilok)
46 noon (Ilok)
48 dumi (Ilok)
50 oo (Eng)
51 hindi (Eng)
52 galing (Gr > Eng)
53 “Ay ganun!” (Igorot)
55 yttrium aluminum garnet (abbrev)
57 hari (Ilok)
58 dampi (Eng)
59 kaakit-akit (Ilok)
63 gawa sa tingting o tambo (Pil)
65 bayan sa Sulu kadikit ng Lapak
66 bayan sa Abra, silangan ng Manabo
71 grupo ng tatlo (Lat > Eng)
72 innstrumentong pansukat sa solar radiation (Eng)
73 palayaw nina Danilo, Dante atbp.

DOWN
1 salitang nagtataglay umano ng madyik (Lat > Pil)
2 ibig sabihin (Eng)
3 mga malaking imbakan ng tubig (Eng)
5 Sa Taon ng Panginoon (Latin abbrev)
6 binti (Eng)
7 maigsi (Ilok)
8 isponsor sa binyag o kasal (Pil)
9 bayan sa Sarangani, timog ng Malapatan
10 si Christopher Belmonte o Francisco Tatad
11 country code ng Austria
12 at (Kankanaey)
13 @ (Eng)
14 apelyido nang ipanganak (Fr > Eng)
16 balahibo ng bibi
19 ihiwalay ayon sa klase (Eng)
22 ibong mandaragit (Eng)
24 balikat (Ilok)
25 maari, pwede (Ilok)
26 mabigat na tungkulin o sagutin (Lat > Eng)
29 bumulong (Ilok)
30 mutual na pagkaakit ng 2 katawan, hehe (Eng)
32 __, be-bi, bo-bu
33 lantaran at matinding kamalian (Eng)
35 banig (Eng)
39 proteksyon sa tuhod ng mandirigma (Eng)
41 ekspresyon ng masayang mukha (Tag)
42 maliit at mababang isla (Sp > Eng)
44 aliwalas ng mukha o pagkatao (Lat > Eng)
47 gawin (Eng)
49 pasabi bago umalis o makigamit (Tag)
54 pagbigyan (Eng)
56 estilo ng lakad (Eng)
58 orkid (Tag)
60 bakuran (Eng)
61 kontinente sa silangan
62 hayop sa gubat (Tag)
63 maputla (Eng)
64 umupo (Eng)
67 tipo ng kuryente (Eng abbrev)
68 tenyente (Eng abbrev)
69 sa Tsina, sukat ng distansya na katumbas ng 500 metro
70 probinsya sa timog ng Nueva Vizcaya (abbrev) #

Sungbat ti Hulyo 23, 2017

Share

Leave a Reply