Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hulyo 16, 2017

ACROSS
1 bayan sa silangang Masbate
9 taga-Denmark (Eng)
13 akala (Pang)
14 kanyon laban sa eroplano (Eng abbrev)

17 makulit na paninisi (Eng)
18 bayan sa Davao Oriental, sa timog ng Cateel
19 bayan sa Abra, sa silangan ng San Quintin
21 sungay (Ilok)
22 maliit na ilog (Tag)
23 bayan sa Compostela Valley
26 pesteng apat ang paa (Ilok)
29 na (Ilok var)
30 hindi pareho (Tag)
31 country code ng Angola
33 probinsya ng mga Tausug atbp.
34 mataas na ranggo sa militar (Eng abbrev)
35 tipo ng kuryente (Eng abbrev)
36 walang saplot na pang-ibaba (Tag)
38 halamang materyal na pandekurasyon sa rattan (Pil)
40 sakit ng naipit o tumabingi na leeg (Lat > Eng)
43 bagay na gustong matamo (Eng)
44 tipo ng maliit na pato (Eng)
45 gud __: magandang umaga sa txt
46 ahensya sa ilalim ng DOJ (Eng abbrev)
48 salapi ng Cambodia
49 country code ng Malaysia
50 palayaw nina Samuel, Samantha atbp.
51 Poong Maykapal (Eng)
52 at (Eng)
54 aba, dalita (Ilok)
55 pag-inom sa mainit na sabaw (Ilok)
57 mga pagkaing ugat (Eng)
60 linisin ng walis (Tag)
64 masarap, mabuti (Ilok)
68 mas batang kapatid (Ilok)
69 teaspoon (abbrev)
70 spiritual na interpretasyon (Greek)
71 kalidad ng tunog o boses (Eng)
72 hikayatin (Ilok)

DOWN
1 bulkan sa timog Leyte
2 halamang nakakain mula ugat hanggang dahon (Ilok)
3 kabitan ng pangalan o salitang pangkilala (Eng)
4 ekspresyon ng pagkabigla o pag-aalala (Pil)
5 mga partikulong pinagdadaluyan ng kuryente (Eng)
6 balwarteng syudad ni Robredo
7 buhol sa puno (Eng)
8 maiksing tulog (Eng)
10 tanga (Ilok)
11 mahapdi (Ilok)
12 hawakan (Pang)
15 anti-imperyalista (abbrev)
16 Sa Taon ng Panginoon (Lat abbrev)
20 di naman talaga Islamic, at di naman talaga estado, kundi grupong terorista (abbrev)
24 abakada (Eng)
25 organisasyon ng mga nais tumigil sa paglalasing (Eng abbrev)
26 panglampaso sa sahig (Tag)
27 bayan sa Ilocos Sur, timog ng Suyo
28 laan na gastusin (Eng)
31 bayan sa Isabela, hilaga ng Cabatuan
32 kumuha, magtamo (Eng)
36 baboy (Eng)
37 nalangisan (Eng)
39 langis (Eng)
41 bonus: ano ang ibig sabihin ng ammongen, at sa anong wika?
42 propesyunal sa larangan ng batas (Sp > Pil)
45 sandata ng eroplano laban sa eroplano (Eng abbrev)
46 bunganga, bibig (Ilok)
47 itago, iligpit (Ilok)
50 Wesley __, batang grandmaster
53 pakinabang, natamong resulta (Ilok)
56 3.14159…
58 pinaka-unang hari, sa mitolohiyang Hindu
59 ako (Ilok)
61 kalsada o santo (Eng abbrev)
62 elementong arsenic (abbrev)
63 Bagong Hukbong Bayan
65 sa Tagalog, pananda ng pang-maramihan
66 batang lalaki (Eng)
67 edad (Eng) # nordis.net

Sungbat ti Hulyo 9, 2017

Share

Leave a Reply