Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hulyo 9, 2017

ACROSS
1 bayan sa Batangas na siyang cattle-trading capital daw ng bansa (2 salita)
11 palayaw nina Isabel at Isadora
14 maigsing pahinga, sa loob ng isang talata ng tula (Gr at Latin)

15 kamalian (Ilok)
18 Annie ______, sharpshooter
19 hindi na bata (Eng)
20 kahulugan ng @
22 ____ Alejandro, bayani ng kabataang Pilipino
24 tunog ng bagpipe (Eng)
26 eksamen para sa abugasya
28 tradisyunal na rug ng Scandinavia
29 aluminum (abbrev)
31 dalawa at dalawa (Tag)
32 diyos ng digmaan, sa sinaunang Greece
34 patungo sa laot (Eng)
36 suwayin (Tag)
40 lipad (Ilok)
45 sining sa pag-aayos ng bulaklak (Jap)
46 kaharian ng emir (Eng)
47 matibay (Ilok)
48 mabuo ang proseso (Tag)
49 mga layunin (Eng)
50 ma-emosyon na pagsasalita (Eng)
51 bala ng baril (Eng)
55 country code ng Angola
56 ___ Pinas: syudad sa Metro Manila
59 tipo ng parrot sa New Zealand
60 upa sa bahay, lupa, atbp. (Ilok)
62 makatotoo (German > Eng)
64 kalsada o santo (Eng abbrev)
65 kaugnay ng ileum (Eng)
67 palayo sa bunganga (Eng)
69 mabilisan, sa musika (Ital)
70 manipis na balat (Lat > Eng)
72 bayan sa Albay, karatig ng Ligao
73 salitang nagtataglay umano ng madyik (Lat > Pil)

DOWN
2 klase ng kuryente (Eng abbrev)
3 bayan sa Capiz, timog ng Sigma
4 bayan sa Quezon, timog ng Infanta
5 pahabang bundok ng graba (Irish > Eng)
6 talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patola atbp. (Tag)
7 malawak na lugar-palaruan (Eng)
8 X-, gamma, o laser (Eng)
9 kabiserang bayan ng Zambales
10 sakit na dulot ng HIV (Eng abbrev)
11 maigsing tulong (Tag)
12 koleksyon ng mga kasabihang Hindu
13 country code ng Austria
16 bagay o tao na sobrang masama (Eng slang)
17 maari, pwede (Ilok)
21 bayan sa Lanao del Sur sa hilaga ng Tamparan
23 mahapdi (Ilok)
25 tenyente (Eng abbrev)
27 taong kalahok sa rebelyon (Eng)
30 sa matematika, isang pantulong na theorem
33 saging (Ilok)
35 dami ng inani (Ilok)
37 mang-aawit si Lady ____
38 bansang kasapi sa BRICS
39 mapagpamahal (Ilok)
41 maliit na kanal (Ilok)
42 pagdapo ng paa sa lupa (Tag) #

Sungbat ti Hulyo 2, 2017

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Binakle  » »

Leave a Reply