Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Hunyo 25, 2017

ACROSS
1 saklob (Tag)
6 lunsod ni Duterte (2 salita)
14 mula ______ hanggang Jolo
16 bayan sa Catanduanes, timog ng Viga

17 hinabing sisidlan (Eng > Pil)
18 sanaysay (Eng)
20 batang sutil (Eng)
21 bayan sa Capiz, timog ng Sigma
22 kotse (Eng)
23 bayan sa Lanao del Sur, karatig ng Amai Manabilang
25 nawala (Ilok)
27 petsa ng kapanganakan (Eng abbrev)
28 bayan sa Siquijor
29 dam sa Bulacan
30 butil ng kanin na nahulog sa kainan (Tag)
31 ika-12 buwan, sa kalendaryong Hudyo
32 palayaw nina Ricardo, Bernardo, Lizardo atbp.
33 siya nawa (Latin)
34 lusak (Eng)
35 palayaw nina Mario, Martin, Mariano atbp.
37 gumawa ng puntas (Eng)
39 lambat (Eng)
40 katambal ng prop
42 mistisong kabayo-buriko (Eng)
43 yunit ng enerhia (Eng)
45 organo ng katawan sa paghinga (Tag)
46 maliit na kanal (Ilok)
47 paabot, pasabi (Tag)
50 bakod (Ilok)
51 lumundo (Eng)
52 pagdanas ng hirap (Ilok)
53 lata (Eng)
54 daga (Eng)
55 bilugang tinapay (Eng)
56 hatakin (Eng)
57 dating US naval base sa Zambales
59 marka sa balat (Ilok)
61 tawag sa Poong Maykapal (Ilok, 2 salita)
63 hindi nakagrupo ayon sa erya (Eng)
64 mahigpit na magkakawing (Eng)
65 sinaunang suka (Eng)

DOWN

1 bayan sa Zamboanga del Sur, nakatanaw sa Pagadian Bay
2 agad-agad, kapagdaka (Ilok)
3 halimbawa (Ilok)
4 inisin (Eng)
5 hayop na sumisila ng kapwa hayop (Eng)
7 edad (Eng)
8 instrumentong panukat sa lapot ng likido (Eng)
9 gumamit ng sabon (Ilok)
10 ____ al-Mukhtar, bayaning anti-kolonyal at Leon ng Disyerto
11 ang isang Bn ay binubuo ng 3 ___ (mil)
12 information technology (abbrev)
13 tungo sa (Eng)
15 ngayon na (Ilok var)
19 kubeta (Eng)
23 magandang klase ng orkid (Pil)
24 kulay ng bughaw na langit (Eng)
26 rolyo ng pera (Eng)
27 bayan sa Capiz, timog ng Mambusao
28 Lunar Excursion Module (abbrev)
30 proseso ng pag-abot sa hustong gulang (Eng)
35 makatanggap ng pagbati (Tag)
36 humawa (Ilok)
38 lumikha ng pangingisay dulot ng tetanus (Eng)
41 maliit na bata (Eng)
42 masidhing maghanap (Tag)
44 basahan (Eng)
48 magpaluwal, magpauna ng gastos (Sp Pil)
49 kulumpon ng mga gansa (Eng)
52 sinaunang syudad sa Iran
54 bastos (Eng)
57 signal ng gipit na paghingi ng tulong (abbrev)
58 imbestigasyon sa pinangyarihan ng krimen (Eng abbrev)
60 patay nang idinating sa ospital (Eng abbrev)
61 palayaw nina Albert, Allan at Alonso
62 tanda ng paggalang (Tag) #

Sungbat ti Hunyo 25, 2017 ti sumaruno a lawas.

Share
« «  Editorial Cartoon   |   Makan a la Pinoy: Chives  » »

Leave a Reply