Nabusisi a proseso ti claims iti Martial Law

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

BAGUIO CITY — Nakaad-adu ti saludsod iti Human Rights Victims’ Claims Board (HRVCB) manipud kadagiti biktima ti martial law. Nairuaren ti umuna a sangkapaset ti listaan ti 4,000 a claimants ngem nakaad-adu ti nabusisi unay sakbay nga ited ti HRVCB ti cash cards babaen ti Land Bank.

Iti las-ud ti 14 nga aldaw manipud Mayo 8, idi inruar ti claims board ti umuna a listaan ti maikkan ti cash card, adda 2,279 a claims ti naiproseso ti board agingga iti Mayo 25. No kuentaen daytoy iti inaldaw a maiprosesoda, adda average a 162 claims ti maleppasda iti inaldaw, mailaksid ditoy ti non-working days. No ibasartayo iti kinabuntog ti board ita nga agproseso, mapatta-patta a 39,366 claims laeng ti maipinalda iti 257 working days manipud Mayo 8, 2017 agingga Mayo 12, 2018, aldaw ti panagserrada. Adda kabuklan a 75,730 nga aplikasion ti naawat ti HRVCB.

Ni Malou, claimant iti Baguio City ket nai-schedule idi Mayo 17 a mangala iti cash card-na iti naikeddeng a branch ti Land Bank ngem saan a nakaala ta imbaga ti bangko nga awan pay met ti simmangpet a cash card manipud iti main branch-da.

Segun iti komento nga imposte ni Elizer Corpuz iti HRVCB facebook (FB) account, “Lahat ng nai-post na pangalan ng eligible claimants mula Series 1 No. 1 to 10 na taga Ilocos Norte ay nagtungo sa Land Bank Laoag branch upang i-claim ang aming cash card. Ngunit pinadadaan ninyo kami sa butas ng karayom na proseso. Napakasalimuot: 1.) May ilang hindi nakakuha ng cash card dahil ang nakapangalan sa cash card na claimants ay namatay na habang naghihintay ng compensation. Ang representative ngayon ang nagpresenta ng special power of attorney pero hindi ito i-honor ng bangko…2.) Marami ang nagsabi na walang signature po ng encoder sa mga hawak nilang Acknowledgment Receipt; 3.) Kung kailan maidagdag ang P25,000 na kulang sa P100,000 na laman ng cash card ng mga may 10 points; 4.) Bakit may cash card na walang laman, kailan ito magkakaroon? Kung totoong wala pa talagang pondo.” Ni Elizer Corpuz ket claimant a taga-Laoag City a miembro ti Samahan ng Ex-detainees Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA) Northern Luzon ken nagboluntario a timmulong kadagiti dadduma pay a biktima ti martial law a nangipila iti aplikasion iti HRVCB idiay Tuguegarao idi 2014.

Segun iti sungbat ti claims board kadagiti saludsod idiay fb-da, Land Bank Quezon City Circle Branch ti sentro ti imprenta dagiti cash card ken manipud ditoy maipatulod kadagiti branch a naikeddeng. Kinuna ti HRVCB iti fb nga urayen laengen ta addan iti biang ti Land Bank.

Adu met dagiti saan pay a nakaawat ti Notice of Resolution a kabilang iti 4,000 claimants. Sungbat ti HRVCB a naipatuloden amin dagiti Notice ket urayen laeng dagiti claimant. No awan latta ti maawat mapan alaen ti claimant iti opisina ti Commission on Human Rights iti rehiyon iti address nga inted ti claimant.

Kadagiti nakaawaten ti Notice, mabalin a mangipila ti apila ti agrabiado a claimant iti uneg ti 10 nga aldaw manipud pannakaawat iti Resolution iti Division, iti Board en banc, no sadinno a madesisionan a pinal ken maimplementar. Maipinal ti Resolution no awan ti apila ti claimant ken no awan ti kumontra ditoy.

Adu metten ti nakaawat iti Notice ken limmabesen iti kuna ti claims board a 15 nga aldaw manipud pannakaawat ti Notice ngem awan pay met ti naipaskil a petsa ti panangalada iti cash card. Kasapulan kano ti board iti pammaneknek a naawaten ti claimant ti Notice sakbay a maaramid ti cash card ken maponduan daytoy. Masapul a maisubli ti koreo kadakuada ti blue return card a nairapin iti envelope ti Notice.

Segun pay dagiti komento iti fb ti HRVCB, adu dagiti kaso a nakaawaten ti cash card ngem awan met kargana a kuarta.

Kinuna ni Kath, maysa a claimant, “kaskasdi met laeng nga agiwaras ti claims board iti cash card, apay pay laeng a saanna a kargaan.” Kinunana pay a nabusisi unay ti proseso ti claims ken nakadependar iti internet ken social media ti pannakaammo ti claimants iti detalye ken updates. Innayon na, “kasanon dagiti adu nga awan ti access-da iti internet ken facebook? Kaaduan kadagiti biktima ket adda iti aw-away, marigrigat ken/wenno senior citizen-dan. Adu pay ketdin ti natay. Apay pay la parigatenda ti proseso ti rebbeng laeng a nabayagen koma nga inted ti gobierno a pammaneknek iti kinadangkok ti martial law? # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.