Makan a la Pinoy: Okra tempura

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Naumakay’ kadin iti pinaksiw wenno pinakbet nga okra wenno sinigang a baboy a nalaokan ti okra? Padasenyo daytoy pinirito nga okra tempura style.

OKRA TEMPURA. Photo ni Brenda S. Dacpano

Ti tempura ket pinirito a nateng wenno seafoods a nairareb iti tempura batter . Inyallatiw dagiti Portuguese idiay Japan ngem pinalatak dagiti Hapon. Agsipud idi saanen a maisina iti luto nga Hapon ti tempura kakuyog dagiti sushi ken sashimi.

Mabalin nga itempura ti adu a klase ti natnateng ken seafood. Ti sekreto ti nasarangsang a tempura ket adda iti pangitabsawan a batter ken husto a pudot ti mantika.

Saan a maikkan ti breadcrumbs (panko) wenno maregmeg ti tinapay ti tempura. Dagiti pinirito a naideppel iti breadcrumbs ket maawagan a furai kas ti tonkatsu (breaded fried pork) ken ebi furai (breaded fried prawns).

Kadawyan a maus-usar a ramen iti tempura dagiti tarong, bagas ti kamote, patatas, uong, carrots, okra, bulong ti kangkong wenno sayote, pusit ken pasayan. Iw-iwaen dagiti nateng iti agpapada a kadakkel tapno aggigiddan met a maluto.

Tempura batter: 1 tasa arina, 1 itlog, 1 tasa ice cold beer wenno danum

Paglaoken amin a ramen ti batter babaen ti panagusar ti chopsticks wenno tinidor, saan nga agusar ti wire whisk. Ikiwar ngem saan a batilen a kasla itlog. Daytoy ket tapno saan a ma-activate ti gluten ti arina ket abalin a kasla tinapay ken nakulbet. Nasaysayaat no agusar ti cake flour ngem all-purpose flour ta basbassit ti linaon daytoy a protina. No basbassit ti protina ti arina, basbassit met ngarud ti maparnuay a gluten.

Agusar ti ice water wenno ice cold beer (ken adda standby nga ice) tapno nasarangsang ti batter ken saan unay a mangagsep iti mantika.

Timplaen laeng ti batter sakbay a lutuen ti tempura. Itapog ditoy dagiti nateng wenno seafoods nga itempura. Ipatedted ti sobra a batter. Ipisoken dagitoy iti agburburek a mantika.

Ti ideal a temperature ti mantika a pagprituan ket 170-185°C (340-360°F). No awan ti kitchen thermometer ipatedted ti bassit a batter iti agburburek a mantika, no tumpaw a dagus ti batter imbes a lumned, kayat a sawen a nangatngato ngem 185°C ti temperatura daytoy. No ti batter ket mapan iti tengnga santo tumpaw, agarup 185°C. Saan nga aduen ti ikabil nga iprito tapno saan a bumaba ti temperatura ti mantika.

Gagangay nga aglabutab ti malutluto a tempura, bayat a dumakdakkel ti labutabna dandani metten maluto daytoy. Pasaray 2-3 minutos laeng a lutuen ti tempura. Adawen ken paik-ikan.

Sawsawan: soy sauce a naperresan iti kalamansi, lemon wenno dalayap. # nordis.net

Share

Leave a Reply