Crossroads: Na-ano lang

Ni MARY LOU MARIGZA
www.nordis.net

Downright wrong! Kahit saang anggulo mo tingnan, mali. Maling-mali! Lalo pa at sinabi pang joke lang yon. Hindi biro ang magpalaki ng anak na mag-isa. Hindi biro ang mag-aruga ng anak na mag-isa. Hindi biro kailanman.

Iba na nga ang mundo ngayon. Kung noon, kahit pa kinasusuklaman mo na ang impyernong kinasadlakan mo dahil sa kontrata ng kasal, magdudusa ka talaga.  Di ka makakawala. ‘Til death do us part’ ang iipit sa iyo.

Sabalin ti panawen ita. Kaykayat dagiti single mom and dad nga agbiag a nasimpa, natalinnaay ti panunot ken irubbuat dagiti ubbing ngem daydiay agsagsagaba da iti saan a nasayaat a relasyon. Adu pay dagiti nagdesisyon a dagiti annak da ket solo da a biagen ngem ti dumawat ti suporta iti dati da a karelasyon.

Iti sitwasyon nga uray dagiti balo ket nagdesisyon nga isuda laengen ti mangbiag ti annak ken saanen nga agbirok pay ti katakunaynay iti biag, nairubbuat da met a nasimpa dagiti annak da.  Inggana ita a panawen, adu pay laeng dagiti tao a saan a nasimpa ti panunot da, iti takder da iti kastoy a sitwasyon.

Saanen a karkarna nga iti uneg ti pamilya ket adda dagiti nakisina. Desisyon da dayta. Maymayat nga imbes a katawaan ken aramiden a pagkakatawaan, saluduan ken suportaran ti desisyon da. Aglalo no ti nagdesisyon ket ti babae. Inggana ita a panawen, narigrigat no ti babae ti agsakripisyo. Adu pay la dagiti sayangguseng, adu pay laeng dagiti panangumsi, adu pay laeng dagiti saan a makaawat.

Banag a nasakit nga amirisen. Banag a narigat a timuden. Aglalo ket nakapubliko, naiwaragawag iti telebisyon ken radyo ti panagkatawa ken dyok. Aglalo ket nangato ti takem dagiti nagiyebbat ti kastoy a sasao.

Saan koma nga uyawen ida. Saan koma nga umsien ida ta narigat ti nakaipisokan da. Natured da a nangimanehar ti kastoy a kasasaad nga agmaymaysa a mangtaming iti ubbing.  Natured da a nangsango iti kastoy a biag, masapul da ti pannakaawat, masapul da ti suporta. Saludoak ni Secretary Judy Taguiwalo a kalmado a simmango iti kastoy a kompirmasyon.  Impakita na no sinno ti mas addaan dignidad ken prinsipyo!

Rejection kay Gina Lopez bilang Kalihim ng DENR

Sa araw ding iyon, sumalang na naman sa pagdinig si Sec. Gina Lopez at sa kahulihulian ay ni-reject ng Commission on Appointments ang kanyang pagiging Kalihim.

Ngayon lang tayo nakakita ng isang Kalihim ng DENR na matapang kalabanin ang mga naglalakihang kapitalista sa pagmimina. Ngayon lang natin masasabing may isang nagmamalasakit sa kalikasan na pwedeng magsabi na itigil ang pagmimina kung di rin lang naman ito makabubuti sa pamayanan, sa mahihirap at nakakasira ng kalikasan.  Ngayon lang may nangahas na mataas na opisyal na ibunyag ang mga paninira sa mga bundok, ilog, hangin at kinabukasan ng bansa.

Ngunit tunay nga na mas namamayani ang mga interes ng mga bayarang opisyal kaysa sa interes ng mas nakararaming mamamayan. Pagka-anunsyo na ni-reject si Sec. Gina Lopez, agad kumambyo ang stock exchange at tumaas ang presyo ng mga minahan. Ang kinang nga naman ng pilak at ginto!

Marami akong hinaing sa pagpapatakbo ng DENR sa ilalim ni Sec Lopez. Wala naman talagang naipasara na minahan kahit pa puro dakdak ang mga kapitalistang kumpanya. Pitik lang sa tainga kung tutuusin ang mga audit at pagbabanta ng pagsasara. Subalit mahirap talagang kalabanin ang my pera at rekurso na kayang patahimikin ang paglaban sa pandarambong.  Masalimuot ang pakikipagharap sa mga makapal ang bulsa na kayang pagbali-baliktarin ang katotohanan at ilayo sa tama ang mamamayan. Madugo ang landas ng paglaban sa mga dambuhalang sakim na nasaksihan na natin ilang presidente na ang nakalilipas.

Nanindigan ang isang Regina Lopez laban sa mga dambuhalang ganid. Panalo sila ngayon. Pero hindi sa lahat ng panahon ay panalo sila. Nagbabantay ang mamamayan! # nordis.net

Share

Leave a Reply