Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Mayo 14, 2017

ACROSS
1 balikutsa (Ilok)
9 sipsip, tagas (Ilok)
14 maigsi (Ilok)
15 ligo (Kankanaey)

17 ano (Ilok)
18 laman, bigas (Ilok)
19 niknik (Eng)
20 kahol (Eng)
21 alalay, hawak-kamay (Tag)
22 kaugnay ng mga produktong gatas (Eng)
23 diosa ng bahaghari, sa sinaunang Gresya
24 malaswa (Eng)
26 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)
27 awa (Ilok)
30 palayaw ni Leila
31 tulis na nakausli (Eng)
33 malapad (Ilok)
35 italaga, ipwesto (Ilok)
38 hati-hatiin sa mga kagawaran (Eng)
40 bayan sa Cavite, karatig ng Tagaytay
41 daan o lagusan (mga wikang Pil)
42 gaod ng bangka (Eng)
43 kutsarita (Eng abbrev)
46 titulo ng Espanyol na nobilidad
47 bayan sa Batangas, karatig ng Balayan
50 bayan sa Nueva Ecija, karatig ng Victoria
52 unang “numero” sa baraha (Sp > Pil)
54 pagbati sa Hawaii
55 Lady ____, popular na mang-aawit
58 islang bayan sa Northern Samar
59 salamin ng bintana (Eng)
60 tapat, kabaligtaran (Ilok)
61 sa ilog na ito hinalaw ni Vladimir Ulyanov ang alias niya
62 pari sa Muslim na moske
63 lang (Ilok)
64 papurihan hanggang langit (Eng)
65 mga babanlawan (Bolinao)

DOWN
1 anyo, daloy, balangkas (Ilok)
2 talo (Ilok)
3 tanga, kung babae (Sp > Pil)
4 sa tabi (Ilok)
5 hakbang sa ballet (Fr)
6 kabiserang bayan ng Ifugao
7 antenna na kayang magbato ng signal sa lahat ng direksyon (Eng)
8 maluha-luha (Eng)
10 hindi araw (Tag)
11 huni ng hayop kapag galit (Eng)
12 pugad ng agila o lawin (Eng)
13 patalsikin (Ilok)
16 kulungan ng baboy (Eng)
22 estilong-Indian na luto
25 bayan sa Lanao del Norte karatig ng Kapatagan
27 tungkulin (Ilok)
28 maliit na ilog (Tag)
29 isuot (Ilok)
31 eksakto sa oras (Eng abbrev)
32 katangian (Ilok)
33 madaling iangkop (Eng)
34 mga rehyon (Eng)
36 1,000 gramo
37 sa Islam, panawagan para magdasal
39 isang paraan sa Internet security
44 balangkas ng konsepto (Eng)
45 katuwang ng kamay (Tag)
48 akyatin (Ilok)
49 mga sinulid (Eng)
50 kahawig ng kamel sa South America
51 madaling lumundo, mabuway (Eng)
53 ako (Ilok)
54 kalagayan ng alipin (Tag)
55 bayan sa Sarangani, karatig ng Malapatan
56 nasa kama (Eng)
57 mahalaga ito sa kalusugan (Sp > Pil)
60 komon na pangalang Muslim #

Sungbat/Solusyon Mayo 14, 2017, 2017

Share

Leave a Reply