Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Mayo 7, 2017

ACROSS
1 islang bayan sa Quezon
11 ahensya ng imbestigasyon sa US (Eng abbrev)
14 pulang langgam na malaki (Ilok)
15 bayan sa Lanao del Norte karatig ng syudad Iligan

16 sandatang pampabagsak ng eroplano (Eng abbrev)
17 nasa loob ng bunganga (Ilok)
18 magkalayo (Eng)
19 kasama (Kankanaey)
20 dalawahang-bahagi (Eng)
21 latak (Eng)
22 magasin (Eng abbrev)
26 tipikal na degree sa kolehyo (Eng abbrev)
27 palayaw nina Elias, Elisa atbp.
28 ekspresyon ng pagkabigla o pagdiriin (Pil)
29 bayan sa Iloilo kung saan unang sumiklab ang rebolusyon laban sa Espanya
35 malaking syudad sa Bikol
37 bayan sa Rizal karatig ng Teresa
38 ahensyang pangkalawakan ng US (Eng abbrev)
41 mahalagang nagawa o natapos (Eng)
42 humina (Eng)
43 katambal ng prop
44 lasa ng lumang mantika (Tag)
45 mahabang ulos (Eng)
46 sa dahilang… (Tag)
47 komon na sakit sa paghinga (Eng)
49 lambak sa Buguias, Benguet
50 tantyang oras ng pagdating (Eng abbrev)
53 __, __, salidummay
54 mas maliit sa otel (Eng)
55 nayon sa Biblia kung saan nagmilagro si Jesus sa isang kasalan
56 santong doktor o mandirigmang Jedi
60 mapanghi na likido ng katawan (Tag)
61 may pakpak (Eng)
63 buwan (Ilok)
67 daliri sa paa (Eng)
68 Codigo _____ kung kasong kriminal
69 magpunas ng dumi sa puwit (Ilok)
70 salapi ng Japan
71 maliksi’t magaan sa paghakbang (Eng)

DOWN
1 katuwang ng kamay (Tag)
2 missile na panlaban sa missile (Eng abbrev)
3 palayaw ni Tomas
4 hindi ngayon (Tag)
5 lengwahe ng pipi’t bingi (Eng abbrev)
6 bayan sa Bohol karatig ng Alicia
7 kilalang lambak ng ubas at alak sa California
8 malugod (Eng)
9 saklaw ng responsabilidad (Eng abbrev)
10 itlog ng lisa (Eng)
11 bayan sa Cagayan na kilala din bilang Sto. Nino
12 ambisyosong tore sa Biblia
13 kapasidad na umisip ng orihinal (Eng)
22 syudad sa Cebu (2 salita)
23 kunin (Ilok)
24 sipag (Ilok)
25 titulo ng mataas na kaalaman sa batas (Eng abbrev)
26 maging karapat-dapat (Eng)
30 ipwesto sa bahay (Ilok)
31 bayan sa Aklan karatig ng Malay
32 pondong bigay (Eng)
33 pangsara sa tarangkahan (Eng)
34 nanay ko (Ilok)
36 ang lalaki sa Paraiso
39 humawa (Ilok)
40 Joma, ang nagtatag ng CPP
48 samahan ng mga gustong huminto sa bisyong alak (Eng abbrev)
51 lawa na pasyalan ng turista sa Sierra Nevada
52 anihin (Ilok)
56 yun ____, wala nang iba
57 state sa US na lokasyon ng Salt Lake City
58 tawag sa salmon matapos mangitlog (Eng)
59 bayan sa La Union o kalbong komedyante
61 klase ng pasabog (Eng abbrev)
62 kwintas ng mga bulaklak (Hawaiian)
63 pinakamatigas na bahagi ng bunga ng niyog (Tag)
64 literatura (abbrev)
65 klase ng serbesa (Eng)
66 tango ng ulo, pag-oo (Eng)#

Sungbat/Solusyon Abril 30, 2017

Share

Leave a Reply