Burburtia Krokis

By JUN VERZOLA
www.nordis.net

Abril 30, 2017

ACROSS
1 bayan sa Bukidnon na karatig ng Malaybalay
10 klase ng sawa (Eng)
13 maigsi (Ilok)
14 sipag (Ilok)

15 tunog ng pusa (Eng)
16 kabiserang syudad ng Morocco
17 masaya (Eng)
18 grupong etniko sa Middle East
19 hahawakan (Ilok)
21 pangunahing tanda ng masayang mukha (Tag)
23 ion na negatibo (Eng)
24 batubalani (Eng)
25 isang ikot (Eng)
28 katambal ng “from” (Eng)
29 diyan (Ilok var)
30 baryang salapi sa seremonyang kasal (Sp > Pil)
32 tira, tuloy (Ilok)
35 balikat (Ilok)
38 kilalang puno ng Lebanon (Eng)
40 masama (Eng)
41 tela (Ilok)
42 kawawa (Ilok)
43 maliit na kanal (Ilok)
45 asawa ng rajah
46 galit (Ivt)
48 gud __: magandang umaga sa txt
50 palayaw nina Leonardo at Napoleon
51 abo sa dulo ng tabako (Ilok)
54 rehiyon sa timog Luzon
57 patrulya ng mga tanod sa gabi (Pil)
58 nakatira sa kalsada (Eng)
61 tuhod (Eng)
62 malaking klase ng isdang mackerel (Sp)
63 saway (Ilok)
65 nuestro perdido ____ ni Rizal
66 umalingasaw (Eng)
67 malaking barangay ng Itogon
68 mas ligtas na paraan ng paggamit sa Internet
69 ikombina sa elementong hydrogen (Eng)

DOWN
1 kotse (Eng)
2 talo (Ilok)
3 baligtad ng Taas (Tag)
4 halaman na pinagmumulan ng hibla’t sinulid (Pil)
5 nakalutang o lumalangoy (Eng)
6 talon, lundag (Ilok)
7 probinsya sa Kanlurang Bisaya
8 hindi (Ilok)
9 idagdag (Eng)
10 primitibong gamit pangkutkot (Eng)
11 magtalumpati nang may drama (Eng)
12 paghuhusga sa isang alitan (Eng)
15 materyal na pangtambak (Ilok)
20 panibagong tawag sa Pi Meson
21 may kinalaman sa panganganak (Eng)
22 ilegal o lihim na pamilihan (Eng)
24 doktor ng medisina (abbrev)
26 lawak ng sakop (Eng)
27 pareho (Ilok)
29 higa (Ilok)
31 kinalalagyan (Ilok)
33 pagtambang (Ilok)
34 taynga (Eng)
36 inggit (Ilok)
37 pumanaw (Eng)
39 malay, damdamin (Ilok)
44 karera (Eng)
47 halimbawa (Lat abbrev)
49 matipuno at matibay na punong tropikal (Pil)
52 klase ng komposisyong musikal (Eng)
53 ekspresyon ng pagbalewala (Eng)
54 insektong peste sa puno (Eng)
55 sundang, maliit na itak (Ilok)
56 dakilang rebolusyonaryong Ruso
58 pakinggan, sundin (Eng)
59 sungay (Ilok)
60 pwersang bihasa sa espesyal na mga sandata at taktika (Eng abbrev)
62 umiyak (Eng)
64 barahang alas (Eng)#

Sungbat/Solusyon Abril 30, 2017

Share

Leave a Reply