Statements: Ipaglaban ang trabaho, lupa, katarungan at kapayapaan

By GABRIELA-CAGAYAN VALLEY
www.nordis.net

Tatak ng kasaysayan ng Marso 8 ang militanteng pagtindig ng kababaihan laban sa pagsasamantala. Iniluwal ito ng paglaban ng manggagawang kababaihan para sa karapatan sa walong (8) oras na trabaho, maayos na kalagayan sa paggawa, sapat na sahod at laban sa child labor.

Buhay ang pakikibakang ito hanggang sa kasalukuyan dahil patuloy ang paghihirap ng mayorya ng mga manggagawa, magsasaka, at maging ng mga propesyunal. Buwis-buhay ang araw-araw nilang pagbabanat ng buto para sa lupa, trabaho, pagkain, disenteng pamumuhay at serbisyong panlipunan sa kabila ng hagupit ng mga kontra-mamamayang patakaran ng neo-liberal na mas pumapabor sa malalaking nagmamay-ari ng lupa, negosyo at sa dayuhan.

Higit sa 3 milyong kababaihan ang walang kasiguruhan sa trabaho. Laganap ang endo (end of contract). Pito sa bawat sampung babaeng manggagawa ay kontraktwal. Nasa P300 ang karaniwang minimum wage (kita ng manggagawa) sa Region 2 malayo sa P1,119 daily cost of living o pang-araw araw na pangangailangan ng isang pamilya. Halos 5M ang migrante o naghahanap buhay sa ibang bansa. 6 sa bawat 10 OFW ay mga babae.

50% ng populasyon sa kanayunan ay mga kababaihang magsasaka, kabilang ang manggagawang bukid, settler, maliliit na mangingisda at pambansang minorya o katutubong mamamayan. 9 sa 10 pesanteng pamilya ay walang lupa. Kalakhan ay nabubuhay sa maliitang pagsasaka ngunit mas marami sa kanila ay nanganganib na mawalan ng lupa dahil sa land use conversion, land grabbing at dayuhang pagmimina. Ang mga kababaihang magsasaka ay kadalasang nakikitegged o nakikitrabaho at kumikita lamang ng mas mababa pa sa P100 isang araw. nakalubog sa utang ang kanilang mga pamilya.

Hindi nararamdaman ng kababaihan at kanilang mga pamilya ang mga batayang serbisyo para sa edukasyon, kalusugan at pabahay.

Ang mga kababaihang magsasaka at kanilang mga pamilya ay patuloy na nililigalig ng bata-batalyon ng military sa mga komunidad. Dumarami ang kaso ng pang-aabuso ng mga kapulisan at militar sa mga kababaihan sa mga komunidad kung saan sila humihimpil. Laganap ang paglabag sa karapatang pantao sa mga komunidad sa kanayunan o sa kalunsuran man. Target ang mga kababaihan ng pandarahas at pambabastos ng mga militar. Bahagi ng taktika ng AFP ang panliligaw sa mga babae. Takot sa mamamayan ang dulot ng All Out War ng Gobyernong Duterte. Ang mga kababaihan, bata, matanda at may kapansanan sampu ng kanilang pamilya sa Quirino ay nagbakwit dahil sa operasyon ng 86th IBPA. Habang nagkakampo naman ang 17th IBPA sa Sto. Nino, Cagayan sa mga kabahayan, daycare center at barangay hall.

Higit na bulnerable sa karahasan ang kababaihan sa ganitong gipit na kalagayan. Dagdag sa patuloy na dumaraming bilang ng kaso ng karahasan, panggagahasa at harassment/panliligalig sa kababaihan. 1 babae o bata ang biktima ng rape kada minuto sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, mayroong 153, 212 kaso ng VAWC ang naitala mula 2005-2016.

Para sa kababaihan pag-unlad ang batayan ng kapayapaan. Sapat na lupa para sa mga kababaihang magsasaka, disenteng trabaho para mga kababaihan, patas na sahod at pantay na karapatan sa pulitika.

Lupa, sahod at trabaho, ipaglaban. Isulong ang reporma sa sosyo-ekonomiko. Itigil ang All Out War. Ituloy ang usapang pangkapayapaan. # nordis.net

Share

Leave a Reply