Makan a la Pinoy: Ukoy a karabasa ken pallang

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Ti ukoy ket luto a Pinoy a nagtaud iti Laguna ngem adda met ti bersyon dagiti nadumaduma a rehiyon ti pagilian tayo. Mabalin a kanen a kas merienda wenno sidaen a kaparehas ti innapuy.

UKOY A KARABASA KEN PALLANG. Photo by Brenda S. Dacpano

Ti sekreto ti naimas nga ukoy ket ti kinasarangsang daytoy. Takuaten no kasano kaadu ti usaren a kombinasyon ti arina (all-purpose flour) ken arina a bagas (rice flour) . Nakulbet ti ukoy no adu unay ti mailaok nga arina isu a tanangen laeng ti ikabil. Mangpasarangsang iti ukoy ti arina a bagas. Mabalin nga usaren a ramen ti karabasa wenno toge, wenno kombinasyon ti dua a ramen. Iti daytoy a resipe, nagusarak ti karabasa, bagas ti kamote ken pallang. Saanak a nagusar ti pasayan ngem addaan ramen a pasayan ti kadawyan nga ukoy.

Ramen:

1 tasa rice flour
¼ tasa arina (all-purpose flour)
½ kutsarita baking powder
½ kutsarita asin
2 kutsarita patis
1 dakkel nga itlog
1 ½ tasa nalamiis a danum
1 tasa ginadgad a karabasa
1 tasa ginadgad a bagas ti kamote
1 ½ tasa bunga ti pallang, naiwa iti naingpis
1 tasa bulong ti sibuyas, naiwa iti naingpis
½ kutsarita paminta a narumek
2-3 tasa mantika

Sawsawan:

1 tasa a suka nga Iloko
1 kutsara asukar a brown
Sili a sairo (optional)
1 kutsarita asin
Lasona a natadtad

Panangisagana:

1. Paglaoken dagiti ramen: arina a bagas, arina, baking powder, asin, patis, itlog ken danum. Kiwaren agingga marunaw dagiti arina ken baking powder.

2. Inayon nga ilaok dagiti nabati a ramen malaksid iti mantika.

3. Iti napuskol a pariok, ipapudot ti mantika. No napudoten ti mantika, ipisok ditoy ti sanga-platito a mixture. Iluto iti agarup dua minutos ti agsumbangir ti ukoy wenno agingga golden brown. Uliten daytoy agingga maluto amin a mixture.

3. Paglaoken amin a ramen ti sawsawan.

4. Idasar ti ukoy a napudot kakuyog ti sawsawan. # nordis.net

Share

Leave a Reply