Makan a la Pinoy: Dinailan

Ni BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Dinailan (di-na-i-lan), delicacy dagiti Bicolano, a naaramid manipud iti daing a balaw wenno babassit a pasayan, hibe wenno korus. Mausar a pangtimpla kadagiti kaaduan a putahe ti Bicol, kas dagiti laing, sinantol, Bicol express wenno solo a pangideppelan ti naata a mangga ken dadduma pay a mabalin nga isawsaw.

DINAILAN KEN DAING A PASAYAN. Photo ni Brenda S. Dacpano

Masarakan laeng ti dinailian idiay Bicol iti porma a paste wenno dough, kolor daga. Naihulma daytoy a paatiddog a kasla pettek ti kawayan. Nabalkot iti bulong ti saba ken nabedbedan iti plastic straw wenno ti nabalkot iti cellophane. Magatang iti tiendaan sadiay a kinilo wenno kada ilgat. Naammuak ti dinailan babaen iti gayyem ko a Bicolana a mahilig met nga agluto. Inikkannak ti dinailan kas pasarabo iti naminsan a panagawidna idiay Bicol.

Makunak a kasla daytoy ti kabatog ti bugguong dagiti Ilocano, “naangot a nabanglo.” Daytoy ti umami a saan a kasapulan dagiti bitsin wenno dadduma pay a sentitiko a pampananam kadagiti taraon. Naaramid daytoy manipud iti pinulpos/binayo a daing a pasayan, ken naaramid a paste wenno kasla masa. Aglanglanga a kasla pitak wenno play dough, naihulma iti paatiddog. Bassit laeng ti kasapulan a dinailan a mangpananam kadagiti lutuen a masida. Daytoy ti makunak nga orihinal a shrimp cube wenno shrimp bouillon cube.

Naglutoak ti Bicol laing ken sinantol a tinimplaak iti dinailan, isu’t impasangok iti kabsat ko a nagbalikbayan gapu ta mailiw unay kadagiti taraon a Pinoy. Ammok nga adda kaduana a ganggannaet a chef ngem ti saan ko a ninamnama ket adda met dagiti bisita a Bicolano. Nagustuanda dagiti impasangok a laing ken sinantol. Kinuna ti Bicolano nga authentic ti ramanna a Bicol. Agpayso a paruarenna ti raman ti taron no malaokan ti dinailan. # nordis.net

Share

Leave a Reply