Statements: Ni Marcos ket haan a banuar

Dagiti BIKTIMA KEN SURVIVORS TI MARTIAL LAW ITI IFUGAO
www.nordis.net

Haan mi a malipatan. Ti diktadura ni Marcos ken iti Martial Law ket nangibati iti nauneg a sugat ken trauma kenyami a biktima iti dayta a nasipnget a panawen iti pakaistoryaan ti Ifugao. Haan mi a maakseptar nga mapunas iti pakaistoryaan dagiti napalalo a ranggas ken panaglabsing iti karbengan pantao iti dayta a panawen, ken karkaro a haan mi maakseptar a ni Marcos ket maibilang kas maysa a banuar.

Haan mi a malipatan ti sinagrap mi a rigat ken bisin idi mapilitan kami ken dagiti kakailyan mi nga ag-evacuate gapu iti strafing ken panag-bomba ti Philippine Constabulary (PC) iti Asipulo, Tinoc, Hungduan, ken Banaue, nga kanayon da nga itiempo nu panawen nga dandani maapit dagiti pagay mi nga nagresulta iti panakasayang ken panakadadael dagitoy. Haan mi a malipatan idi tiliwen ti militar (PC) dakami ken dagiti kailyan mi ken ikulong nga awan gapu na. Haan mi a malipatan dagiti kinaranggas ti militar (PC) iti dayta a panawen kas iti panagpatay kadagiti sibilyan, panag-torture, panag-takaw, kan panag-bastos iti ili mi ken iti kultura mi.

Nu man pay nagtultuloy ti kinaranggas ti estado uray kalpasan ti diktadura, kas iti panag-patay da kenni William Bugatti a edukador iti karbengan pantao, madanagan kami nga kumarkaro pay daytoy nu maikali iti pakaistoryaan dagiti dakes a kapadasan mi idi panawen ti Martial Law babaen iti panangikali da kenni Marcos iti Libingan ng mga Bayani. Ngarud, haan kami nga umannugot nu ada man ti plano nga inayon kadagiti libro dagiti estudyante nga mangibaga a banuar ni Marcos. Haan a hero wenno banuar ni Marcos! Dagiti usto a banuar ket dagiti biktima, survivor, ken dagiti linmaban iti diktadura, gapu ta intandudo da ti usto a kayat a sauwen ti wayawaya, hustisya, ken pudpudno a kapia. Haan tayo a lipatan daytoy ken ikillo ti pakaistoeyaan. Dagiti naawan a biag ken nadangran iti daytoy a panawen ket haan a malipatan. Dagiti nagsakripisyo ken nangibuwis iti biag da tapnu labanan ti Martial Law ket haan nga malipatan.

Itultuloy tayo ngarud nga mangipinget iti karbengan tayo kas tao ken iti pudno a demokrasya para iti sumarsaruno a henerasyon.

Hustisya para kadagiti biktima ti Martial Law!
Martial Law human rights victims reparation and recognition act ipatungpal!
Irespeto ti karbengan pantao!
Marcos, haan a banuar! # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.