Letters: Maysa a panagtraidor ti umili ti desisyon ti Korte Suprema maipangep ti Marcos burial

By NIÑO OCONER, ANAKBAYAN-ILOCOS
www.nordis.net

Saanmi a kayat ti desisyon ti Korte Suprema a mangpalubos ti pannakaitabun ti bangkay ni Ferdinand Marcos iti Libingan ng mga Bayani (LNMB).

Saan laeng a liday ti marikna ti umili para kadagiti biktima ti diktadurya, nakalasat iti Martial Law ken nakapadas ti pasismo ken ranggas ti estado no di ket pungtot.

Maysa a panagtraidor iti umili ti desisyon ti Korte Suprema. Ti desisyon ket agbalin laeng a wagas tapno maitabun amin a panaglabsing iti pangtao a karbengan ken panagtakaw iti kaban ti umili nga inaramid ti pamilya Marcos idi panawen ti Martial Law.

Maysa a tungpa kadagiti biktima iti panawen ti Martial Law daytoy a desisyon. Maysa a linuluko ti panangited ti pammalubos nga itabun iti LNMB ti maysa a criminal a responsable iti nasurok a sangaribu a panagsalbeyds, ken nagadu a kaso ti puersaan a panagpukaw, tortyur, iligal a panagarestar ken dadduma pay a klase ti panaglabsing iti karbengan ti umili.

Dakkel a basol ni Marcos ken ti pamilyana. Ti panangitabun kenni Marcos iti LNMB ket maysa nga addang tapno mapabanglo manen ti naganna ken makaluban laeng dagiti basolda kalpasan iti mano a dekada.

Ipilpilit ti pamilya Marcos ken dagiti mangsupsuportar kadakuada nga ag-move on en ti pagilian. Ngem saan a malipatan ti umili ti kapadasanda iti rehimen ni Marcos. Maka-move on laeng ti umili no maragpat tayo ti hustisya kadagiti basol a naaramid ti Martial Law. Alisto laeng nga ag-move on ti pamilya Marcos ken itabunda ti bangkay ni Marcos iti LNMB ngem saan nga alisto para kadagiti biktima ti Martial Law nangnangruna kadagiti agbirbiruk pay kadagiti bangkay dagiti napukaw. # nordis.net

Share

Leave a Reply