Mannalon dismayado ti resulta ti tobacco tripartite conference

By KYLE EDWARD FRANCISCO
www.nordis.net

VIGAN CITY, Ilocos Sur — Inyebkas ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) a saan daytoy a kontento ti resulta ti naglabas a Tobacco Tripartite Conference (TTC) nga ginamulo ti National Tobacco Administration (NTA).

Naangay ti nasao a kumperensya idi Setiembre 28-30 idiay opisina ti NTA iti Quezon City. Ti TTC ket maiyaramid tunggal dua a tawen ken at-atendaran dagiti mangibagi dagiti kumpanya ti tabako, dagiti komersyante ken mannalon ti tabako. Ditoy a pagtutungtungan nu mano ti ngumatoan ti floor price ti tabako para iti sumaruna a dua a cropping season.

“Numanpay ngimmato ti floor price ti produkto, palalo a nababa daytoy a kasukat ti rigat, gastos ken sakripisyo dagiti mannalon ken pamilyada manipud iti panagbunubun inggana iti panangiserrekda kadagiti trading centers,” kinuna ni Zaldy Alfiler. Ni Alfiler ket ti Pangkabuklan a Sekretaryo ti grupo ken maysa kadagiti lider-mannalon a nakipagpaset iti panagtitipon.

Innayon na pay a ti panagngato ti floor price ket resulta iti panangirupir dagiti mannalon ti nainkalintegan a kadawatanda kontra ti pangpanggeppen dagiti kumpanya nga awan koma ti panagngato ti agraraira a floor price.

Sangkabassit a nayon

Basar ti inruar ti NTA nga pablaak kalpasan ti kumperenysa, P2.00 ingga P7.00 ti nainayon ti agraraira a floor price dagiti naduma-duma a tipo ti tabako.

Ti baro a floor price ti tabako a Viginia ket P81.00 para iti grado ng AA; P79.00 ti A; P73.00 ti B; P71 ti C; P68 ti D; ken P67 ti E. Nagtalinaed met ti floor price ti F1 inggana reject. Ti met Burley ket naaddaan ti P7.00 a nayon para ti kangatoan a grado a nagbalin a P68.00; bayat a P65 ti B ken P56 met ti C manipud ti dati a presyoa P59 ken P53. Bayat a ti Native ket nagpangato manipud P66 nagbalin a P70 ti High Grade; P58 manipud P56 met ti Medium 1; P48 manipud P46 ti Medium 2; P38 nagbalin a P40 ti Low 1; ken P26 nagbalin a P28 ti Low 2.

Nagtalinaed met ti floor price dagiti nababa a grado ti Virginia ken Burley. Addaan dagitoy ti sumganad a presyo – para ti Virginia ket P59 ti F1, P56 ti F2 ken P46 ti reject; ti Burley ket P45 ti D, P44 ti E, P37 ti F, ken P28 para ti reject.

Ti panagtaalinaed ti floor price dagiti aginbaba a grado ket kondisyon kano dagiti kumpanya ken komersyante tapno mapwersar dagiti mannalon a papintasen ti kalidad ti mulada. Namnamaen met ti NTA nga agbenepisyo dagiti mannalon iti daytoy a panagngato gaputa kadawyan kano a nangatngato ti floor price ti aktwal a panaggatang dagiti kumpanya iti produkto.

Ngem para ti STOP Exploitation, uray ikagumaan dagiti mannalon ti panangpapintas ti produkto nu agkurkurang ti suporta nga imprastraktura ken ramit aglalo ti padanum ket agtalinaed ti panagapit dagiti mannalon ti reject. Kinuna pay ti grupo nga adu dagiti bulong nga agtinnag ti nababa a klasipikasyon gapu ti panangibaba mismo dagiti graders ken panangdakamat ti kumpanya ti addu a grado para ti adaddu a ganansyada.

“Ti NTA mismo ti nangibaga a ti gapu ti nababa a kalidad ti tabako iti naglabas a dua a cropping season ket ti kinakurang ti danum a maaramat dagiti mannalon, isunga imbes pagtalinaedden ti presyo daytoy koma a parikut ti ibirukanda ti solusyon,” kuna ni Alfiler.

Kinuna na pay a narigat para kadagiti mannalon ti naananay a makabawi manipud ti nababa a presyo iti naglabas a dua a cropping season uray nu nanayunanen ti floor price gaputa ngimmato met ti kasapulan ti pamilyada iti tunggal aldaw. Basar ti panagsukisok ti organisasyon, kuna ni Alfiler a P780 ti kasapulan ti maysa a pamilya ti mannalon nga addaan lima a kameng tapno naananay a masupusupan ti amin a kasapulanda. Impalawag ni Alfiler nga ti P780 ket ti gatad a kasapulan tapno mapartuat ti pigsa’t tegged ti mannalon ken pamilyana.

P125 kada kilo nga awan klasipikasyon

Ipalawag met ti STOP Exploitation iti napasamak a TTC ti kadawatanda a P125/kilo. Ti nasao a presyo ket abereyds a presyo ti tunggal kilo ti bulong a saan a naklasipika wenno awawagan dagiti mannalon a “sortido.” Ti agdama a kadawatan ti grupo ket nababa ti P3.00 kumpara ti naglabas a panawen a P128.

Indatag pay ni Alfiler ti dadduma a parikut ken kadawatan dagiti mannalon kas iti nasaysayaat a probisyon iti kontrata kadagiti nakapauneg ti contract farming ken karbengan dagiti mannalon a maaddaan ti mangibagi para ti panangmonitor ti panaggrado dagiti trading centers.

“Iti insayangkat mi a study group para ti kabuklan a gastos ti panangpatanor ti tabako, ti presyo ti krudo ken pestisidyo ti naduktalan mi a dakkel ti bimmabaan na kumpara idi panawen a nagkwenta kami nu sadino ket P128 ti rimmuar a presyo,” palawag ni Alfiler.

Numanpay bimmaba daytoy, kuna ti lider ti grupo nga dakdakkel latta ti benepisyo dagiti mannalon ken uray dagiti lokal a gobyerno nu ti nadakamat a presyo ti maipatungpal. Mamati ti STOP Exploitation a nu maited daytoy a kadawatan ket adadu pay ti mannalon nga agmula ti tabako ket nu adaddu ti maapit a tabako ti rehiyon kayat na saoen a nangatngato met ti maala a bingay dagiti lokal a gobyerno iti tobacco excise tax.

“Daytoy a presyo ti naananay a mangbatog ti rigat, gastos ken sakripisyo dagiti mannalon ti tabako ken naananay para ti kasapulan ti pamilyada,” nayon ni Alfiler.

Kuna ti grupo a numanpay nalpasen ti TTC, itultuloyda ti kampanya ti pannakaingato ti presyo kastamet dagiti panangirupir ti dadduma pay a kadawatan. # nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.