Dapilan a proyekto dagiti agtutubo ti Balbalan

By LUIS EDPIS
www.nordis.net

BALBALAN, Kalinga Province — Dagiti agtutubo ti barangay Gawaan ket nakagatang da iti maysa unit nga dapilan a paandaren ti makina ken maysa met a silyasi babaen iti naurnong da nga pondo tapnu makatulong da iti panagdur-as iti komunidad babaen iti produksyon ti muscovado.

Daytoy nga proyekto ti agtutubo ket resulta ti panangamiris ken panangadal da iti kasasaad a ngumatngato ti presyo ti magatgatang nga asukar a maysa nga dakkel a paggastusan dagiti pamilya iti barangay Gawaan gapu iti panagkape ken dadduma pay a pakausaran ti asukar, kasta met a pagapuan ti cash nu makaproseso iti adu nga muscovado a mailako tapnu igatang met ti dadduma nga mausar iti inaldaw nga panagbiag.

Idi Marso 2014, binisita ti chairman ti agtutubo ken president ti GFA ti opisina ti Montanyosa Research and Development Center (MRDC) idjay Sagada, Mountain Province gapu ta madamdamag da nga agar-aramid ti MRDC kadagiti farm tools ken Dapilan a de-makina ken saan a de-makina nga pusipusen ti nuang, tao wenno kuliglig. Ditoy a nakitongtong da kadagiti MRDC staff nga agpafabricate da ti maysa nga unit ti dapilan a de-makina a maideliver koma idi December 2014 tapnu madapil dagiti nakasagana nga unas ngem saan nga naisambot gapu kadagiti immuna nga orders nga dapilan a madama a maararamid.

Kinuna ti maysa miyembro ti kabataan “a nagnunumuan mi nga gumatang ti maysa nga silyasi nga aglaon ti 5 wenno 6 nga lata nga tubbog ti unas tapnu makompleto ti ramet nga usaren da nga agluto ti muscovado. Basar iti kapadasan dagiti kabataan nga nagluto iti muscovado ket marigatan da nga mangikiwar iti maproseso nga muscovado iti dakkel a silyasi nga aglaon ti 12 ng lata a tubbog ti unas nga isu ti gapu nga nagpagatang dagiti kabataan iti MRDC ti bassit nga saliasi”.

Idi June 19, naideliver ti MRDC ti dapilan ken silyasi idiay Gawaan tapnu maited ti oryentasyon iti panang-operate ken panang-aywan to nasao nga proyekto kadagiti simmabat a kabataan, kasta met nga itesting ti panagdapil ti unas tapnu maipakita nu kasanu ti adjustment dagiti rollers ti dapilan.

Daytoy nga dapilan nga impafabricate ti kabataan ti barangay Gawaan iti MRDC ket aggatad iti PhP110,000.00 mainayon daytoy ti makina, Iti silyasi ket P6,000.00 plus iti delivery nga P3,000.00 isunga ti pangkabuklan a gatad ti proyekto ti kabataan ket PhP119,000.00.

Kinuna ni Marion Salabao a Chairman ti GFA “Daytoy nga self-help a proyekto ti kabataan ti barangay Gawaan ket bunga ti addaan cooperasyon, urnos ken mayat nga panangimanehar dagiti nadutukan nga opisyales ti kabataan ket agserbi koma nga pagsarmingan dagiti dadduma nga kabataan iti nadumaduma nga barangay. tapnu makatulong da iti panagdur-as iti komunidad ta isu da ti maawawagan nga “pag-asa ng bayan.” #nordis.net

Share

Leave a Reply