Militante Ti Ilocos, nagselebrar ti Mayo Uno

ni KYLE EDWARD FRANCISCO
www.nordis.net

SAN FERNANDO CITY – Umagarup 150 nga umili a nagmartsa ditoy, Siudad ti San Fernando, La Union kas panangselebrar ti Aldaw ti Mangmangged ti Sangalubungan nga indaloan ti Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) – Ilocos. Nangrugi ti martsa ti grupo iti sanguanan ti Don Mariano Marcos Memorial University-Mid La Union Campus agturong iti plaza ti siudad nu sadinno ket naangay ti maysa a programa.

“Ti martsa-rally ket paset ti panangited ti pammadayaw ken saludo ti umili kadagiti mangmangged a mangparpartuat ti kinabaknang ken dasig a mangidadaulo iti panangbaliw ti gimong,” kuna ti pablaak ti BAYAN-Ilocos.

Dinakamat pay ti BAYAN-Ilocos ti kapadasan ti Times Employees Union a numanpay nabayagen a dinisisyonan ti Korte Suprema ti kaso iti union ket saan pay a naited a naananay ti hustisya. Inlawag ti grupo nga adu dagiti ligal nga addang nga ipalpalubos ti Labor Code pabor iti kumpanya a mangtantan ti implementasyon ti desisyon ti Korte Suprema.

Maipalagip a nangabak ti kaso ti TEU kontra iti Mencorp Transport Company ket nangted ti derektiba ti kangatoan a korte a maipasubli iti trabaho dagiti mangmangged ken maited ti back-wages ken benefits da a dumanun P97 milyon idi 2012.

P16,000 Minimum Wage, ipatungpal!

Ti pannakaipatungpal ti P16,000 a minimum wage iti pagilian para kadagiti mangmangged ken empleyado ti kangrunaan a linaon ti sarita ken palawag dagiti lider ti organisasyon a nagsarita iti programa.

Inlawlawag dagiti lider a nainkalintegan laeng a maingato ti sueldo gaputa agtultuloy ti panagngato ti kasapulan a gastusen ti maysa a pamilya tapno mabiag.

Basar ti panagsukisok ti IBON Foundation, kasapulan ti P1,054 iti maysa a pamilya nga addaan innem a miyembro iti tunggal aldaw. Numanpay kasta, P466 laeng iti minimum wage iti Metro Manila bayat a dumanon laeng ti P230 ti abereyds a pasueldo iti Ilocos.

“Ti binilyon-bilyon a pondo ti gobyerno nga ibulbulsa dagiti politiko ken ginabsuon a ganansya dagiti kumpanya ket rumbeng laeng a maipaiima kadagiti mangmangged ken empleyado a pudno a mangparpartuat kadagiti produkto ken serbisyo babaen iti panangted ti nainkalintegan a sueldo,” kuna ni Paola Espiritu, tagapagsarita ti BAYAN-Ilocos.

81st IB Human Rights Violator!

Malaksid ti nasaknap nga kina awan ti hustisya a sagsagrapen dagiti mangmangged ken empleyado iti panagturay ni Aquino, inwaragawag pay ti grupo ti umirirteng ken umadadu a pananglabsing ti karbengan pangtao iti kaawawayan ti Ilocos.

Ti 81st Infantry Battalion ti Philippine Army a nakadeploy iti rehiyon ti kangrunaan nga itudtudo dagiti militante a kangrunaan a responsable kadagiti panaglabsing.

Kuna ti Ilocos Human Rights Alliance (IHRA) a nakadeploy ti nasao a yunit kadagiti lugar nu sadinno ket adda ti napigsa a panakidangadang ti mannalon laban iti usura, panang-agaw ti daga ken nalawa a tignay para iti panangipangato ti presyo ti produkto.

“Iti agdama ket tuloy-tuloy ti operasyon ti militar iti segundo distrito ti Ilocos Sur nu sadinno ket masarakan ti laban ti umili kontra iti panagminas kas iti Quirino ken Cervantes bayat nga impasdek met ti 81st IB ti headquarters da iti Sta. Cruz nu sadinno ket napigsa ti tignayan ti mannalon,” palawag ni Zoilo Baladad, Secretary General ti IHRA.

Pukkaw ti Mannalon

Inpatangatang met ti sektor ti mannalon ti panangipangato ti tangdan dagiti mangmangged-talon. Kuna ti grupo nga Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) a numanpay P220 ti naikeddeng ti gobyerno a tangdan, dumandanon laeng ti abereyds a P138 ti innaldaw a maawawat dagiti mangmangged-talon gaputa adda pay dagiti lugar a dumanun laeng ti P75.00 ti tangdan.

“Itatta nga aldaw, makipagmaymaysa kami kadagiti mangmangged iti panangirupir dagiti batayan a karbengan ti umili para nainkalintegan ken nasayaat a panagbiag kagiddan ti panangitandudo ti hustisya ken pangmabayagan a kappia, ken ti panangipatungpal ti pudno a reporma iti daga,” bitla ni Zaldy Alfiler, Secretary General ti STOP Exploitation.

Inlanad pay ti grupo ti nakaro a pannakadismayada ti panagpinpinnabasol dagiti politiko ken ti National Tobacco Administration mainaig ti tinawen-tawen a nababa a presyo ti tabako, kastamet ti agtultuloy a korapsyon ti pondo manipud ti excise tax ti tabako.

Padisien ni Aquino

Sibubukel nga inkiddaw dagiti nadumaduma a grupo ti organisasyon a nakipagpaset ti martsa-rally ti panangpadisi ken Aquino. Kinunada a malaksid kadagiti polisiya nga impatungpal ti administrasyon a lalo a nangparigat ti umili, masapol a singiren ti gobyerno ni Aquino ti panangipasubo na iti 44 a kameng ti SAF idiay Mamamsapano, ti agtultuloy a panangipatungpal ti sistema a porkbarrel, ti palpak ken nabuntog a rehabilitasyon dagiti nadidigra a luglugar ken iti naudi, ti panangbaybay-a kenni Mary Jane Veloso.

Innayon da pay a sobra iti panagpausar ti gobyerno ni Aquino iti United States ken panagannugot daytoy a maisubli ti base militar ti US iti Pilipinas babaen ti Enhanced Defense Coorperation Agreement.#nordis.net

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.