Makan ala Pinoy: Food trip iti abagatan

By BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Naaddaanak ti gundaway a mapan iti Mindanao kas paset ti trabaho ken pambar metten nga agpasiar ken agbirok kadagiti makmakan a saan a kadawyan a maramramanan iti amianan.

DURIAN. Photo by Brenda S. Dacpano
Gaputa dimsaagkami kadagiti kakaduak iti airport ti General Santos City, rumbeng a padasenmi ti agdindinnamag a tuna capital ti pagilian. Nangrabii kami idiay Tiongson Arcade iti Tiongson Street, Lagao, Gensan. Naintar dagiti karenderia ditoy. Nakadasar dagiti adu a pagpiliian a taraon iti sango ken mabalin nga ipaluto iti kayat mo a luto: sinigang, sinugba wenno tinuno ken pinirito. Adda met dagiti seaweeds nga ar-arosep, panpansit ken guso. Nagorder kami ti panga ti tuna. Impasigangmi ti kagudua ken tinuno ti kagudua. Naimas ti pannakaluto ti tinuno ta naparabawan pay daytoy ti tostado a bawang ken bulong ti sibuyas. Naimas met ti sinigang ngem medyo naapgad ken kurang ti alsemna.

Iti sumaruno nga aldaw, nangrabii kami met idiay B-walk iti Marbel, Koronadal City. Saan a kas idiay Gensan, ditoy ket bassit ti taraon a naggapu iti baybay ngem adda met ti indasar da a guso seaweeds. Nakersang daytoy a klase ti seaweeds isu a mayat a linaokanda ti nagalip a pinya tapno lumammuyot bassit daytoy. Nagpaluto kami ti sinigang a kappo, tinuno a liempo ken paltat. Nag-dessert kami ti durian ken mangosteen.

PANGA SINUGBA. Photo by Brenda S.. Dacpano
Iti kabigatanna, nagarmusar kami ti balbakwa iti karenderia iti asideg ti istasyon ti bus. Ti balbakwa ket kasla met laeng sinanglaw dagiti Ilokano. Inanger a karne, lalaem ken ipus ti baka ngem nakoloran ti yellow-orange ken maperresan ti kalamansi. Mabalin met kano a laokan daytoy ti miki.

Gapu ta nairana met nga agtudtudo idi nagpanggep kami nga agpasiar idiay Lake Sebu, nagsubli kami laengen idiay Gensan ken nagpasiar idiay Gensan View Resort ket nangan kami manen ditoy ti tinuno a panga ti tuna, sinigang a tuna belly, kilawen a tuna. Syempre, gapu ta adda kami ditoy kaad-aduan ken kalaklakaan ti durian, adu a durian ti kinnanmi. Inleppasmi ti aldaw babaen iti pangrabii a tinuno manen a panga ti tuna, guso salad, sinigang a kappo, prutas a marang. Napalalo ti bussogmi! # nordis.net

Share

Leave a Reply