Makan a la Pinoy: Lauya a karne ti baka

By BRENDA S. DACPANO
www.nordis.net

Maibagay iti kastoy a panawen ti panagbagbagyo ti arroz caldo, goto wenno simple a linugaw nangruna no naparabawan ti bulong ti sibuyas ken kinirog a bawang. Ngem masulitak met nga agtadtatadtad kadagiti rekado, naim-imas ti agkukot ken agsubli a maturog.

makan2009_0809
LAUYA A KARNE TI BAKA. Photo by Brenda S. Dacpano/nordis.net

Mas simple nga isagana ti lauya. Naimas ti agigup ti digo no nalam-ek ti panawen. Nangisaganaak ti lauya a baka a nasagpawan ti yellow corn.

Ramen

1 kilo a bulalo wenno karne ti baka a panglauya
1 dakkel a sibuyas
bugas ti tanglag (lemon grass)
asin ken paminta a pangtimpla
2 litro a danum
1 kilo a mais (yellow corn)
maysa reppet (1/3 kilo) a bulbulong ti pechay
4 a bulong ti sibuyas

Tegteggen ti karne iti dadakkel. Ikabil iti dakkel a kaserola ken pagbureken. Pakapsuten ti apuy na apaman a nagburek daytoy. Ilaok ti sibuyas, asin ken paminta. Tadtaden ti nalukneng a paset ti tanglag, daydiay asideg iti puon na. Ilaok daytoy iti ang-angeren. Angeren ti karne iti agarup dua nga oras wenno aginggana lumukneng. Nayunan ti danum no kasapulan tapno saan a maatiyanan. Mabalin nga agusar ti pressure cooker tapno mabibiit a lumukneng ti karne.

Ukisan ken pagkatluen ti maysa bukel a mais. No limmuknengen ti karne, ilaok ti mais. No dandanin maluto ti mais, ikabil ti pechay. Lutuen iti 2 minutos, adawen ken idasar a napudot. Parabawan ti naiwa a bulong ti sibuyas. # nordis.net

Share

Leave a Reply