Makan a la Pinoy: Puke-puke

Ni BRENDA S. DACPANO

Puke-puke, ispesyal a dawat dagiti gagayyem a main-intriga iti awag kadaytoy a putahe.

No apay a puke-puke? Binirok ko ti sungbat na iti diksyunaryo nga Iloko ken sinukisok ko iti internet ngem awan ti nasapulak. Nalabit a naggapu iti termino nga Inggles a puke (vomit), kasla kasdiay met ngamin ti langa na. Ngem saan a tagibassiten daytoy a makan ta uray kasta ti langa na ket naimas met.

Puke-puke ti bersyon dagiti Ilokano iti putahe ti Tagalog a tortang talong. Ti torta a tarong ket sibubukel ti tinuno a tarong santo pagdaplaken ken isawsaw iti binatil nga itlog ken maprito. Ti puke-puke ket tinuno met laeng a tarong ngem maiwa iti babassit wenno pis-iten aginggana malusak. Adtoy ti kasapulan ken pamay-an:

Ramen:
6 a tarong a pangtuno
3-4 nga itlog
1 dakkel a sibuyas
3 ngipen a bawang
bugguong a munamon wenno asin
mantika

Preparasyon:
1. Ituno dagiti tarong santo pabaawan. Ukisan ken ikkaten ti pamurosan na. Lusaken.
2. Pitpiten ti bawang ken tadtaden. Iwaen met ti sibuyas a panggisa.
3. Iti malukong, batilen dagiti itlog. Timplaan iti sangapirit nga asin.
4. Isaang ti pariok. No pumudot, ikabil ti mantika. Igisa ditoy ti bawang ken sibuyas aginggana lumukneng ti sibuyas.
5. Isaruno nga ipisok ti nalusak a tarong. Kiwaren tapno saan a makset. Ipatedted ti kalalaingan na a digo ti bugguong. Kiwaren tapno agpapada a maagsep ti tarong ti bugguong.
6. Ipalagupog ti itlog iti gisgisaen a tarong. Kiwaren aginggana napalet.#

Share
« «  Lawyers hail new SC ruling   |   Poetry: Golgotha  » »

Leave a Reply